NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTÓW CENTRUM WSPINACZKOWEGO PRIMAROCA

Postanowienia ogólne

1. Centrum Wspinaczkowym Primaroca stanowi własność i jest zarządzana przez Roberta Wykręta.
2. Kontakt z kierownictwem Centrum Wspinaczkowego Primaroca możliwy jest: Za pomocą poczty elektronicznej kontakt@primaroca.com.pl
3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające Centrum Wspinaczkowe Primaroca.
4. Na terenie ścianki wspinaczkowej Primaroca mogą trenować osoby, które wykupiły jednorazowe wejście lub karnet. Opłata za bilet jest równoznaczna z akceptacją warunków niniejszego regulaminu korzystania z Centrum Wspinaczkowego.
5. Kupując bilet lub karnet każdy z klientów wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć oraz krótkich filmów w celach marketingowych przez personel.
6. Primaroca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia dóbr osobistych związane ze upublicznieniem wizerunku przez osoby trzecie.
7. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z zajęć pod warunkiem pisemnego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego.
8. Niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużenia ważności karnetu.
9. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować instruktora przed zajęciami.
10. Każdy Klient zobowiązany jest do zachowania higieny osobistej i czystości, na zajęciach wymagane jest czyste obuwie zamienne.
11. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.
12. Przed wejściem na Ściankę należy zdjąć biżuterię (istnieje zagrożenie zaczepienia się biżuterii o chwyty), wszelkie ozdoby mające ostro zakończone elementy (istnieje zagrożenie przecięcia osłony materaca, uszkodzenia ciała podczas wspinaczki), opróżnić kieszenie.
13. Zabrania się spożywania kolorowych napojów w strefie ćwiczeń.
14. Zabrania się przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla Klientów.
15. Zakazuje się korzystania z toalet w uprzęży.
16. Przed korzystaniem ze ścianki wspinaczkowej należy przygotować swój organizm do ćwiczeń wykonując odpowiednią rozgrzewkę (zalecenia instruktora/trenera).
17. Primaroca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu wszystkich zajęć oraz zmiany Instruktora.
18. Na terenie obiektu istnieje możliwość skorzystania z szafek zamykanych na kluczyk. W przypadku zgubienia kluczyka pobierana będzie opłata w wysokości 20 zł.
19. Klient zobowiązany jest zostawić zastaw pod kluczyk do szatni. Klient może sam zadecydować co chce zostawić w zastaw: dokument z imieniem i nazwiskiem (nie dot. dowodu osobistego), wizytówkę, klucze od samochodu lub zastaw pieniężny min. 20 zł). Klient zobowiązany jest zwrócić kluczyk przed wyjściem z obiektu. Wtedy nastąpi zwrot zastawionego przedmiotu.
20. Za rzeczy pozostawione w szafkach, oraz na terenie całego obiektu, Primaroca nie ponosi odpowiedzialności.
21. Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje Klienci zobowiązani są zgłaszać obsłudze.
22. Zakaz prowadzenia treningów personalnych przez osoby niezatrudnione w Primaroca. Każdorazowe łamanie tego zakazu może wiązać się z wyproszeniem osoby świadczącej bezpodstawnie usługi treningu personalnego. Osoby nie zatrudnione, które chcą na terenie Centrum Wspinaczkowego prowadzić treningi personalne zobowiązane są do zawarcia stosownej umowy i uiszczenia z tego tytułu opłaty.
23. Primaroca zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia obiektu z korzystania, jeżeli wymagają tego względy organizacyjne lub techniczne. Jeżeli przyczyny zamknięcia dają się przewidzieć Primaroca zobowiązana jest powiadomić o tym Klientów poprzez wywieszenie ogłoszenia na terenie Ścianki, co najmniej na 3 dni przed jej zamknięciem. Primaroca nie ponosi odpowiedzialności za zamknięcie niezapowiedziane, jeżeli nastąpiło z przyczyn, których nie można było przewidzieć.

Opłaty za korzystanie ze Ścianki Wspinaczkowej

1. Podstawą rozliczenia jest cennik. Cennik dostępny jest na stronie internetowej Primaroca https://primaroca.com.pl/cennik/ oraz na recepcji.
2. Opłatę za bilet pobiera się z góry, według aktualnie obowiązującego cennika i nie podlega ona zwrotowi, chyba że z winy Primaroca nie doszło do wykonania usług.
3. Bilet ulgowy przysługuje po okazaniu ważnej legitymacji upoważniającej do zniżek.
4. Honorujemy Karty Sportowe (min. Benefit Systems MultiSport: Calssic, Plus, Kids, Senior, OK System) wystawione na okaziciela, ważne wyłącznie po okazaniu dowodu tożsamości. Do Kart Sportowych może obowiązywać dopłata zgodnie z aktualnym cennikiem Ścianki.
5. Wszelkie reklamacje dotyczące naszych usług należy kierować mailem na adres kontakt@primaroca.com.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie najpóźniej 14 dni od daty wpłynięcia.

Odpowiedzialność za mienie

1. Obowiązkiem korzystających z obiektu jest odpowiednie zabezpieczenie swoich rzeczy osobistych. Każdy z uczestników zajęć powinien na czas treningów zamykać swoje ubranie oraz inne cenne przedmioty w szafce. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, szafkach lub na terenie Primaroca nie ponosi odpowiedzialności.
2. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać na recepcję. Rzeczy znalezione przechowywane są na recepcji w przeznaczonym do tego pudle. Firma nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie. Pozostawione rzeczy należy odebrać osobiście. Po upływie 14 dni rzeczy znalezione zostają zutylizowane.

Zasady wstępu indywidualnego

1. Wszystkie osoby korzystające z Primaroca, zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem. Wejście na teren obiektu jest jednoznaczne z akceptacją obowiązującej treści Regulaminu. Regulamin jest dostępny w sąsiedztwie recepcji, na filarze, oraz na stronie internetowej www.primaroca.com.pl.
2. Wspinanie na sztucznej ściance wspinaczkowej wymaga jednorazowego wypełnienia przy pierwszej wizycie stosownego Oświadczenia, każdorazowego zapoznawania się z obowiązującą treścią Regulaminu (dostępny w recepcji) i uiszczenia opłaty za wstęp (wg cennika).
3. Karta członkowska Primaroca stanowi potwierdzenie przejścia przeszkolenia z zasad asekuracji oraz zapoznania się z regulaminem.
4. Po dłuższej nieobecności w Centrum Wspinaczkowym i po okazaniu karty członkowskiej szkolenie przypominające nie podlega opłacie.
5. W wypadku wizyt dzieci i młodzieży do 18 roku życia za przekazanie treści Regulaminu odpowiada rodzic/opiekun prawny.
6. Młodzież w wieku 16-18 lat może korzystać ze ścianki wspinaczkowej samodzielnie za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego (obowiązuje osobny formularz Oświadczenia).
7. Dzieci do lat 16 mogą przebywać na ściance i korzystać z wybranej Strefy wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
8. Primaroca nie świadczy usług opieki nad dziećmi i młodzieżą. Korzystanie ze ścianki przez dzieci lub młodzież poniżej 18 roku życia na podstawie zgody wyrażonej przez rodzica/opiekuna prawnego odbywa się wyłącznie na ryzyko rodzica/opiekuna prawnego.

ZASADY WSTĘPU GRUP ZORGANIZOWANYCH

1. Wizyty grup zorganizowanych w tym m.in. w ramach zajęć sportowych, wycieczek, urodzin, zabaw integracyjnych etc., wymagają wcześniejszej rezerwacji i potwierdzenia ze strony Primaroca dostępności miejsc oraz dostępności Instruktorów.
2. W wypadku wizyt grup zorganizowanych, w których członkowie mają poniżej 18 roku życia, w czasie ich wspinania wymagana jest obecność na miejscu opiekuna grupy. Na jednego opiekuna może przypadać maksymalnie 20 dzieci.
3. Opiekun grupy odpowiada za przekazanie treści Regulaminu wszystkim członkom grupy, osobiście lub poprzez opiekunów prawnych.
4. Przed rozpoczęciem zajęć opiekun zobowiązany jest każdorazowo wypełnić formularz dla grup (obowiązuje osobny formularz Oświadczenia ).
5. Przy grupach zorganizowanych, poza dozorem opiekuna, wymagany jest nadzór oddelegowanych w tym celu Instruktorów Primaroca.

RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ W CZASIE WSPINANIA

1. Wspinaczka jest sportem podwyższonego ryzyka i może prowadzić do urazów i uszkodzeń ciała. Wspinający korzystają ze Ścianki na własną odpowiedzialność i ryzyko.
2. Wspinaczka bez zachowania zasad bezpieczeństwa grozi wypadkiem, a nawet utratą życia wspinacza i osób trzecich. Osoby nie przestrzegające zasad bezpieczeństwa, w tym Regulaminu i nie stosujące się do zaleceń Instruktorów, zobowiązane są natychmiast przerwać wspinaczkę. Osoby te, w sytuacji ostatecznej, mogą zostać poproszone o opuszczenie Obiektu.
3. Primaroca dokłada starań, by maksymalizować bezpieczeństwo osób wspinających się m. in. poprzez stosowanie atestowanego sprzętu, przeglądy, standardy szkoleniowe, wyrywkowy nadzór nad osobami wspinającymi się, komunikację zasad bezpieczeństwa i egzekwowanie ich respektowania. Działania te zwiększają bezpieczeństwo, ale go bezwzględnie nie gwarantują.
4. Osoby podejmujące wspinaczkę na ściance rozumieją i akceptują fakt, że w ramach stworzonego przez Primaroca systemu bezpieczeństwa to ostatecznie ich indywidualne działania, i interakcje tych działań, decydują o bezpieczeństwie osobistym i bezpieczeństwie osób trzecich. Zrozumienie i respektowanie zasad bezpieczeństwa ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia osób przebywających w Centrum Wspinaczkowym.
5. Niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa, Regulaminu zwalnia całkowicie Primaroca, Instruktorów i Pracowników z odpowiedzialności za konsekwencje tych czynów. Osoba łamiąca zasady odpowiada za powstałe konsekwencje względem siebie i osób trzecich.
6. Wszelkie zauważone przypadki łamania zasad bezpieczeństwa, Regulaminu należy bezzwłocznie zgłosić Instruktorowi bądź pracownikowi na recepcji.
7. W przypadku doznania urazu lub obrażeń ciała, bez względu na jego charakter, fakt taki należy niezwłocznie zgłosić Instruktorowi bądź pracownikowi recepcji.

BEZPIECZEŃSTWO W CZASIE WSPINANIA

1. Wspinamy się na własną odpowiedzialność. Osoba wspinająca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody spowodowane z jej winy.
2. Warunkiem prowadzenia zajęć na ścianie wspinaczkowej przez trenerów/instruktorów wspinaczki, niezatrudnionych przez Primaroca, jest podpisanie oświadczenia o odpowiedzialności za ich przebieg, w szczególności za zapewnienie bezpieczeństwa ich uczestnikom.
3. Ze ściany wspinaczkowej Primaroca mogą korzystać:
• Osoby pełnoletnie.
• Osoby od 16 do 18 roku życia mogą wspinać się wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
• Osoby, które nie ukończyły 16 lat, mogą się wspinać wyłącznie pod bezpośrednią opieką rodziców/prawnych opiekunów lub instruktora podczas zorganizowanych zajęć.
• Osoby początkujące mają obowiązek zgłosić się do personelu obiektu w celu wstępnego przeszkolenia w zakresie asekuracji.
4. Dyżurni operatorzy ściany nadzorują bezpieczeństwo na Obiekcie oraz w jej obrębie. Należy bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
5. Personel pełniący dyżur na obiekcie ma prawo usunąć z terenu obiektu osoby nie stosujące się do Regulaminu lub jego zaleceń.
6. Obowiązuje absolutny zakaz wspinania oraz asekurowania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz spożywanie ich na terenie obiektu.
7. Asekurować, szczególnie z dolną asekuracją, mogą tylko i wyłącznie odpowiednio przeszkolone osoby. Ocena należy do pełniącego dyżur personelu.
8. Zawsze przy wspinaczce (czy z dolną asekuracją czy na wędkę) linę do uprzęży mocujemy za pomocą węzła ósemka. W przypadku wspinaczki na czas, dopuszczalne jest użycie dwóch zakręcanych karabinków, zamocowanych do ucha uprzęży przeciwstawnie zamkami.
9. Asekurację prowadzimy za pomocą przyrządów asekuracyjnych: wspinaczka z dolną asekuracją lub górna asekuracją, wyłącznie: odmiany kubków, gri-gri.
10. W konkurencji wspinaczki na czas asekurować muszą dwie osoby z wykorzystaniem następujących przyrządów asekuracyjnych: gri-gri
11. Zabronione jest asekurowanie z elementów konstrukcyjnych ściany.
12. Do wspinania z dolną asekuracją używamy wyłącznie lin dynamicznych z odpowiednimi atestami oraz normą EN 892:2004.
13. Wspinacze są obowiązani do używania wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie posiadającego atest UIAA, CE, DIN.
14. Pod ścianą powinny znajdować się wyłącznie osoby aktualnie wspinające się oraz asekurujący. Zabrania się pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów bezpośrednio pod ścianą wspinaczkową.
15. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników ściany, w szczególności:
• Wspinaczka bez asekuracji, powyżej 3 metrów (ręce) [nie dotyczy boulderowni].
• Przeszkadzanie w asekuracji lub wspinaniu.
• Wspinanie nad lub pod inną osobą.
• Wspinania z twardymi przedmiotami w kieszeniach (np. telefon, klucze).
• Asekurowanie z dołem na siedząco oraz w oddaleniu od ściany.
• Wspinanie się w pierścionkach/obrączkach.
16. Do zmian w systemach asekuracji (liny do asekuracji górnej, stanowiska, spity, ekspresy) oraz przekręcania i oznaczania chwytów upoważniona jest wyłącznie personel Primaroca.
17. Zabrania się zbyt szybkiego opuszczania wspinaczy.
18. Zabronione jest huśtanie się na linach, wciąganie po linach do góry oraz inne wykorzystanie sprzętu i urządzeń niezgodne z ich prawidłowym przeznaczeniem.
19. Zabronione jest wspinanie się po elementach konstrukcyjnych ściany.
20. Zabrania się wnoszenia, spożywania i przebywania w Primaroca po spożyciu napojów alkoholowych oraz środków odurzających.
21. Zabrania się wnoszenia i pozostawiania, we wspinaczkowej części obiektu, napojów w otwartych kubkach i butelkach, opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów.
22. Zabrania się dzieciom zabaw na materacach boulderowych i hali wspinaczkowej bez nadzoru opiekuna i uzyskania wyraźnej zgody pracownika Centrum Wspinaczkowego.
23. Zabrania się pozostawiania pod ścianami wspinaczkowymi jakichkolwiek przedmiotów (butelek, sprzętu itp.), mogących grozić kontuzją i urazem osób wspinających się.
24. Zabrania się wspinania z biżuterią (kolczyki, pierścionki, naszyjniki, bransoletki) i jakimikolwiek ciężkimi przedmiotami w kieszeniach.
25. W przypadku długich włosów spiąć je przed wspinaczką (Primaroca nie odpowiada za urazy wynikające z niezastosowania się do niniejszego podpunktu).
26. Wspinanie dozwolone jest jedynie w obuwiu zmiennym. Zakazuje się wspinania na boso lub w obuwiu zewnętrznym. Nie chodzimy boso po obiekcie.
27. Wspinaczki podejmować mogą się jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich. Osoby z niepełnosprawnościami jedynie pod opieką Instruktora.
28. W sąsiedztwie ścian wspinaczkowych przebywać mogą jedynie osoby wspinające się i asekurujące. Wspinanie dozwolone jest jedynie po przygotowanych powierzchniach i chwytach. Zabrania się chwytania i stawania na plakietki, stanowiska, elementy konstrukcyjne, itp..
29. Wspinanie się powyżej pierwszej linii ekspresów na ścianie i bezwzględnie wymagają użycia asekuracji.
30. Asekurować w Primaroca mogą jedynie osoby, które ukończyły odpowiednie szkolenie, posiadają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Wszystkie inne osoby, nie mogą podejmować się asekuracji, ani czynności z nią związanych (np. wiązanie liny).
31. Przy wspinaniu z dolną asekuracją stosowanym węzłem jest ósemka, wspinający wpina się w każdy kolejny punkt asekuracyjny.
32. Przy asekurowaniu należy zadbać by liny nie krzyżowały się, a lina po stronie asekurującego miała zawiązany węzeł zabezpieczający. W czasie opuszczania osoby asekurowanej, należy zachować umiarkowaną prędkość wydawania liny.
33. Wszelkie kursy i szkolenia organizowane i prowadzone mogą być jedynie przez osoby dopuszczone do tej roli przez Primaroca.
34. Samowolna instalacja urządzeń do treningu wspinaczki lodowej, technik linowych i treningu slack line jest zabroniona.
35. Do użycia na ścianie dopuszczony jest jedynie atestowany sprzęt, w pełni sprawny i używany zgodnie z jego przeznaczeniem. Dopuszcza się asekurację wyłącznie na kubkach oraz gri-gri.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYCIA AUTOASEKURACJI TRUBLUE

1. Przed pierwszą próbą użycia autoasekuracji należy bezwzględnie zgłosić się na przeszkolenie do Instruktora bądź pracownika recepcji.
2. Z przyrządów TruBlue korzystać mogą osoby o wadze od 15 do 150 kg.
3. W przypadku osób poniżej 8-go roku życia obsługą autoasekuracji, zajmuje się wyłącznie przeszkolona osoba pełnoletnia.
4. Nieletni, którzy ukończyli 8 lat mogą obsługiwać autoasekurację, po wyrażeniu pisemnej zgody przez opiekuna prawnego.
5. Przed wspinaniem należy sprawdzić czy urządzenie zwija taśmę asekurującą. Wyciągnięta taśma powinna zwinąć się samoczynnie.
6. Karabinek mocujący autoasekurację wpina się w ucho asekuracyjne uprzęży lub w oba ucha asekuracyjne (uprzęże pełne). Każdorazowo przed wspinaniem należy sprawdzić czy ramię zamka jest poprawnie wpięte, zamknięte i zabezpieczone.
7. Odpowiedzialność za odpowiednie wpięcie autoasekuracji ponosi osoba dokonująca bezpośrednio czynności wpięcia karabinka.
8. Nie należy wspinać się powyżej lub w bok od linii asekuracji urządzenia TruBlue.
9. Należy natychmiast przerwać wspinanie, jeśli taśma asekuracyjna TruBlue nie zwija się w trakcie wspinania i zgłosić to obsłudze.
10. Przed zjazdem należy sprawdzić, czy strefa zjazdu jest wolna od przeszkód. Zjazd odbywa się stopami w dół, przodem do ściany.

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) określane popularnie jako „RODO”.
Jednym z głównych celów RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz dostarczenie osobom których dane są przetwarzane informacji o ich prawach. Oznacza to, że każda firma w Unii Europejskiej, która posiada dane osób fizycznych, musi dostosować się do nowych zasad ochrony danych osobowych.

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ CENTRUM WSPINACZKOWE PRIMAROCA ROBERT WYKRĘT

L.p.
1. Administratorem danych osobowych jest PRIMAROCA Robert Wykręt z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Karpackiej 24, (43-300 Bielsko-Biała).

2. Centrum Wspinaczkowe PRIMAROCA Robert Wykręt przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania i udokumentowania świadczonych przez nas usług.

3. Każdy Klient ma pełne i nieograniczone prawo do decydowania o ujawnieniu nam swoich danych osobowych. Ujawnienie nam danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Informujemy równocześnie, że do wykonania usług Centrum Wspinaczkowe Primaroca potrzebuje niezbędnych danych osobowych od swoich Klientów. Z tego też względu, mamy prawo odmówić zawarcia umowy lub wykonania usługi, jeśli Klient nie zgadza się na podanie potrzebnych danych osobowych.

4. Centrum Wspinaczkowe PRIMAROCA Robert Wykręt przetwarza dane osobowe w następujących celach:
 zawarcia umowy na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 wykonania i rozliczenia umowy zawartej między Panią/Panem a PRIMAROCA Robert Wykręt
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 w celach analitycznych, np.: doboru usług do potrzeb naszych Klientów; optymalizacji naszych usług na podstawie uwag Klientów na ich temat, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 w celu utrzymywania bieżącego kontaktu pod podanym przez Klienta adresem pocztowym, numerem telefonu czy adresem e-mail, po to, aby np.: potwierdzić lub odwołać termin wykonania usługi, poinformować o konieczności przygotowania dodatkowych dokumentów czy poinformować o zdarzeniach mających związek z wykonywaniem usługi, co jest prawnie uzasadnionym interesem naszego Centrum Wspinaczkowego PRIMAROCA Robert Wykręt (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 w celu utrzymania relacji z Klientami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5. PRIMAROCA Robert Wykręt będzie przetwarzać dane osobowe, o których Klient powie nam osobiście lub które będą zawarte w dokumentach, które zostały nam udostępnione w celu wykonania usługi. W zależności od rodzaju danej usługi oraz jej specyfiki, mogą to być w szczególności dane takie jak:
 imiona i nazwisko;
 data i miejsce urodzenia;
 adres miejsca zamieszkania lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adres do korespondencji ;
 dane dotyczące środków porozumiewania się na odległość takie jak: adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa użytkownika skype;
 finansowe dane identyfikujące takie jak: NIP, REGON, PESEL;

6. PRIMAROCA Robert Wykręt ściśle chroni dane osobowe i nie ujawnia ich nikomu, za wyjątkiem:
 podmiotów współpracujących z PRIMAROCA Robert Wykręt w celu realizacji zawartych umów oraz innych czynności związanych z działalnością Centrum Wspinaczkowego, w szczególności: podmiotowi prowadzącemu księgowość, firmie informatycznej oraz firmie świadczącej usługę archiwizacji danych, jak również podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
W każdej chwili Pani/Pan może dowiedzieć się o podmiotach, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe, kontaktując się z Centrum Wspinaczkowym PRIMAROCA Robert Wykręt osobiście, telefonicznie lub mailowo.

7. PRIMAROCA Robert Wykręt będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.

8. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

9. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. PRIMAROCA Robert Wykręt nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Oświadczenie o postępowaniach wynikających z możliwości zarażenia Covid-19

Oświadczam, że:
1. Jestem świadoma/y zarażenia na Covid-19 i obowiązkowej kwarantannie wszystkich uczestników oraz pracowników Centrum Wspinaczkowego Primaroca.

2. Zapoznałam/em się, akceptuję i stosuje się do procedur obowiązujących w Centrum Wspinaczkowym Primaroca w trakcie epidemii Covid-19.

3. Zapewniam iż, na obiekt Centrum Wspinaczkowe Primaroca wchodzę bez objawów sugerujących chorobę zakaźną takich jak na przykład: katar, kaszel gorączka, duszności, biegunka, wysypka, ból mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu lub inne niepokojące objawy chorobowe.

4. W ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/am styczności z osobami, które wróciły z zagranicy, odbywały kwarantannę lub izolację w warunkach domowych.

5. Ani ja, ani moi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) nie jesteśmy objęci kwarantanną, ani izolacją w warunkach domowych.

6. Zostałem/am poinformowany/a o ryzyku zagrożenia na Covid-19 i pomimo sprowadzonych obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelakich środków ochronnych, zdaje sobie sprawę, że na terenie placówki Centrum Wspinaczkowym Primaroca może dojść do zarażenia Covid-19 .

7. W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w Centrum Wspinaczkowym Primaroca zdaję sobie sprawę, że ja, personel, moja rodzina jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane przez Sanepid na 14-dniową kwarantannę.

8. Zobowiązuję się do bezzwłocznej aktualizacji numeru telefonu (w przypadku jego zmiany), każdorazowego i natychmiastowego odebrania telefonu od pracowników Centrum Wspinaczkowego Primaroca.

9. Oświadczam, że nie mam zastrzeżeń do stanu przygotowania Centrum Wspinaczkowego Primaroca, do prowadzenia zajęć, prowadzenia imprez okolicznościowych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania.

10. Opłata za bilet jest równoznaczna z akceptacją warunków niniejszego oświadczenia.