NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTÓW CENTRUM WSPINACZKOWEGO PRIMAROCA

Postanowienia ogólne

1. Centrum Wspinaczkowym Primaroca stanowi własność i jest zarządzana przez Roberta Wykręta.
2. Kontakt z kierownictwem Centrum Wspinaczkowego Primaroca możliwy jest: Za pomocą poczty elektronicznej kontakt@primaroca.com.pl
3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające Centrum Wspinaczkowe Primaroca.
4. Na terenie ścianki wspinaczkowej Primaroca mogą trenować osoby, które wykupiły jednorazowe wejście lub karnet. Opłata za bilet jest równoznaczna z akceptacją warunków niniejszego regulaminu korzystania z Centrum Wspinaczkowego.
5. Kupując bilet lub karnet każdy z klientów wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć oraz krótkich filmów w celach marketingowych przez personel.
6. Primaroca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia dóbr osobistych związane ze upublicznieniem wizerunku przez osoby trzecie.
7. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z zajęć pod warunkiem pisemnego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego.
8. Niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużenia ważności karnetu.
9. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować instruktora przed zajęciami.
10. Każdy Klient zobowiązany jest do zachowania higieny osobistej i czystości, na zajęciach wymagane jest czyste obuwie zamienne.
11. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.
12. Przed wejściem na Ściankę należy zdjąć biżuterię (istnieje zagrożenie zaczepienia się biżuterii o chwyty), wszelkie ozdoby mające ostro zakończone elementy (istnieje zagrożenie przecięcia osłony materaca, uszkodzenia ciała podczas wspinaczki), opróżnić kieszenie.
13. Zabrania się spożywania kolorowych napojów w strefie ćwiczeń.
14. Zabrania się przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla Klientów.
15. Zakazuje się korzystania z toalet w uprzęży.
16. Przed korzystaniem ze ścianki wspinaczkowej należy przygotować swój organizm do ćwiczeń wykonując odpowiednią rozgrzewkę (zalecenia instruktora/trenera).
17. Primaroca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu wszystkich zajęć oraz zmiany Instruktora.
18. Na terenie obiektu istnieje możliwość skorzystania z szafek zamykanych na kluczyk. W przypadku zgubienia kluczyka pobierana będzie opłata w wysokości 20 zł.
19. Klient zobowiązany jest zostawić zastaw pod kluczyk do szatni. Klient może sam zadecydować co chce zostawić w zastaw: dokument z imieniem i nazwiskiem (nie dot. dowodu osobistego), wizytówkę, klucze od samochodu lub zastaw pieniężny min. 20 zł). Klient zobowiązany jest zwrócić kluczyk przed wyjściem z obiektu. Wtedy nastąpi zwrot zastawionego przedmiotu.
20. Za rzeczy pozostawione w szafkach, oraz na terenie całego obiektu, Primaroca nie ponosi odpowiedzialności.
21. Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje Klienci zobowiązani są zgłaszać obsłudze.
22. Zakaz prowadzenia treningów personalnych przez osoby niezatrudnione w Primaroca. Każdorazowe łamanie tego zakazu może wiązać się z wyproszeniem osoby świadczącej bezpodstawnie usługi treningu personalnego. Osoby nie zatrudnione, które chcą na terenie Centrum Wspinaczkowego prowadzić treningi personalne zobowiązane są do zawarcia stosownej umowy i uiszczenia z tego tytułu opłaty.
23. Primaroca zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia obiektu z korzystania, jeżeli wymagają tego względy organizacyjne lub techniczne. Jeżeli przyczyny zamknięcia dają się przewidzieć Primaroca zobowiązana jest powiadomić o tym Klientów poprzez wywieszenie ogłoszenia na terenie Ścianki, co najmniej na 3 dni przed jej zamknięciem. Primaroca nie ponosi odpowiedzialności za zamknięcie niezapowiedziane, jeżeli nastąpiło z przyczyn, których nie można było przewidzieć.

Opłaty za korzystanie ze Ścianki Wspinaczkowej

1. Podstawą rozliczenia jest cennik. Cennik dostępny jest na stronie internetowej Primaroca https://primaroca.com.pl/cennik/ oraz na recepcji.
2. Opłatę za bilet pobiera się z góry, według aktualnie obowiązującego cennika i nie podlega ona zwrotowi, chyba że z winy Primaroca nie doszło do wykonania usług.
3. Bilet ulgowy przysługuje po okazaniu ważnej legitymacji upoważniającej do zniżek.
4. Honorujemy Karty Sportowe (min. Benefit Systems MultiSport: Calssic, Plus, Kids, Senior, OK System) wystawione na okaziciela, ważne wyłącznie po okazaniu dowodu tożsamości. Do Kart Sportowych może obowiązywać dopłata zgodnie z aktualnym cennikiem Ścianki.
5. Wszelkie reklamacje dotyczące naszych usług należy kierować mailem na adres kontakt@primaroca.com.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie najpóźniej 14 dni od daty wpłynięcia.

Odpowiedzialność za mienie

1. Obowiązkiem korzystających z obiektu jest odpowiednie zabezpieczenie swoich rzeczy osobistych. Każdy z uczestników zajęć powinien na czas treningów zamykać swoje ubranie oraz inne cenne przedmioty w szafce. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, szafkach lub na terenie Primaroca nie ponosi odpowiedzialności.
2. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać na recepcję. Rzeczy znalezione przechowywane są na recepcji w przeznaczonym do tego pudle. Firma nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie. Pozostawione rzeczy należy odebrać osobiście. Po upływie 14 dni rzeczy znalezione zostają zutylizowane.

Zasady wstępu indywidualnego

1. Wszystkie osoby korzystające z Primaroca, zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem. Wejście na teren obiektu jest jednoznaczne z akceptacją obowiązującej treści Regulaminu. Regulamin jest dostępny w sąsiedztwie recepcji, na filarze, oraz na stronie internetowej www.primaroca.com.pl.
2. Wspinanie na sztucznej ściance wspinaczkowej wymaga jednorazowego wypełnienia przy pierwszej wizycie stosownego Oświadczenia, każdorazowego zapoznawania się z obowiązującą treścią Regulaminu (dostępny w recepcji) i uiszczenia opłaty za wstęp (wg cennika).
3. Karta członkowska Primaroca stanowi potwierdzenie przejścia przeszkolenia z zasad asekuracji oraz zapoznania się z regulaminem.
4. Po dłuższej nieobecności w Centrum Wspinaczkowym i po okazaniu karty członkowskiej szkolenie przypominające nie podlega opłacie.
5. W wypadku wizyt dzieci i młodzieży do 18 roku życia za przekazanie treści Regulaminu odpowiada rodzic/opiekun prawny.
6. Młodzież w wieku 16-18 lat może korzystać ze ścianki wspinaczkowej samodzielnie za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego (obowiązuje osobny formularz Oświadczenia).
7. Dzieci do lat 16 mogą przebywać na ściance i korzystać z wybranej Strefy wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
8. Primaroca nie świadczy usług opieki nad dziećmi i młodzieżą. Korzystanie ze ścianki przez dzieci lub młodzież poniżej 18 roku życia na podstawie zgody wyrażonej przez rodzica/opiekuna prawnego odbywa się wyłącznie na ryzyko rodzica/opiekuna prawnego.

ZASADY WSTĘPU GRUP ZORGANIZOWANYCH

1. Wizyty grup zorganizowanych w tym m.in. w ramach zajęć sportowych, wycieczek, urodzin, zabaw integracyjnych etc., wymagają wcześniejszej rezerwacji i potwierdzenia ze strony Primaroca dostępności miejsc oraz dostępności Instruktorów.
2. W wypadku wizyt grup zorganizowanych, w których członkowie mają poniżej 18 roku życia, w czasie ich wspinania wymagana jest obecność na miejscu opiekuna grupy. Na jednego opiekuna może przypadać maksymalnie 20 dzieci.
3. Opiekun grupy odpowiada za przekazanie treści Regulaminu wszystkim członkom grupy, osobiście lub poprzez opiekunów prawnych.
4. Przed rozpoczęciem zajęć opiekun zobowiązany jest każdorazowo wypełnić formularz dla grup (obowiązuje osobny formularz Oświadczenia ).
5. Przy grupach zorganizowanych, poza dozorem opiekuna, wymagany jest nadzór oddelegowanych w tym celu Instruktorów Primaroca.

RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ W CZASIE WSPINANIA

1. Wspinaczka jest sportem podwyższonego ryzyka i może prowadzić do urazów i uszkodzeń ciała. Wspinający korzystają ze Ścianki na własną odpowiedzialność i ryzyko.
2. Wspinaczka bez zachowania zasad bezpieczeństwa grozi wypadkiem, a nawet utratą życia wspinacza i osób trzecich. Osoby nie przestrzegające zasad bezpieczeństwa, w tym Regulaminu i nie stosujące się do zaleceń Instruktorów, zobowiązane są natychmiast przerwać wspinaczkę. Osoby te, w sytuacji ostatecznej, mogą zostać poproszone o opuszczenie Obiektu.
3. Primaroca dokłada starań, by maksymalizować bezpieczeństwo osób wspinających się m. in. poprzez stosowanie atestowanego sprzętu, przeglądy, standardy szkoleniowe, wyrywkowy nadzór nad osobami wspinającymi się, komunikację zasad bezpieczeństwa i egzekwowanie ich respektowania. Działania te zwiększają bezpieczeństwo, ale go bezwzględnie nie gwarantują.
4. Osoby podejmujące wspinaczkę na ściance rozumieją i akceptują fakt, że w ramach stworzonego przez Primaroca systemu bezpieczeństwa to ostatecznie ich indywidualne działania, i interakcje tych działań, decydują o bezpieczeństwie osobistym i bezpieczeństwie osób trzecich. Zrozumienie i respektowanie zasad bezpieczeństwa ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia osób przebywających w Centrum Wspinaczkowym.
5. Niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa, Regulaminu zwalnia całkowicie Primaroca, Instruktorów i Pracowników z odpowiedzialności za konsekwencje tych czynów. Osoba łamiąca zasady odpowiada za powstałe konsekwencje względem siebie i osób trzecich.
6. Wszelkie zauważone przypadki łamania zasad bezpieczeństwa, Regulaminu należy bezzwłocznie zgłosić Instruktorowi bądź pracownikowi na recepcji.
7. W przypadku doznania urazu lub obrażeń ciała, bez względu na jego charakter, fakt taki należy niezwłocznie zgłosić Instruktorowi bądź pracownikowi recepcji.

BEZPIECZEŃSTWO W CZASIE WSPINANIA

1. Wspinamy się na własną odpowiedzialność. Osoba wspinająca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody spowodowane z jej winy.
2. Warunkiem prowadzenia zajęć na ścianie wspinaczkowej przez trenerów/instruktorów wspinaczki, niezatrudnionych przez Primaroca, jest podpisanie oświadczenia o odpowiedzialności za ich przebieg, w szczególności za zapewnienie bezpieczeństwa ich uczestnikom.
3. Ze ściany wspinaczkowej Primaroca mogą korzystać:
• Osoby pełnoletnie.
• Osoby od 16 do 18 roku życia mogą wspinać się wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
• Osoby, które nie ukończyły 16 lat, mogą się wspinać wyłącznie pod bezpośrednią opieką rodziców/prawnych opiekunów lub instruktora podczas zorganizowanych zajęć.
• Osoby początkujące mają obowiązek zgłosić się do personelu obiektu w celu wstępnego przeszkolenia w zakresie asekuracji.
4. Dyżurni operatorzy ściany nadzorują bezpieczeństwo na Obiekcie oraz w jej obrębie. Należy bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
5. Personel pełniący dyżur na obiekcie ma prawo usunąć z terenu obiektu osoby nie stosujące się do Regulaminu lub jego zaleceń.
6. Obowiązuje absolutny zakaz wspinania oraz asekurowania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz spożywanie ich na terenie obiektu.
7. Asekurować, szczególnie z dolną asekuracją, mogą tylko i wyłącznie odpowiednio przeszkolone osoby. Ocena należy do pełniącego dyżur personelu.
8. Zawsze przy wspinaczce (czy z dolną asekuracją czy na wędkę) linę do uprzęży mocujemy za pomocą węzła ósemka. W przypadku wspinaczki na czas, dopuszczalne jest użycie dwóch zakręcanych karabinków, zamocowanych do ucha uprzęży przeciwstawnie zamkami.
9. Asekurację prowadzimy za pomocą przyrządów asekuracyjnych: wspinaczka z dolną asekuracją lub górna asekuracją, wyłącznie: odmiany kubków, gri-gri.
10. W konkurencji wspinaczki na czas asekurować muszą dwie osoby z wykorzystaniem następujących przyrządów asekuracyjnych: gri-gri
11. Zabronione jest asekurowanie z elementów konstrukcyjnych ściany.
12. Do wspinania z dolną asekuracją używamy wyłącznie lin dynamicznych z odpowiednimi atestami oraz normą EN 892:2004.
13. Wspinacze są obowiązani do używania wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie posiadającego atest UIAA, CE, DIN.
14. Pod ścianą powinny znajdować się wyłącznie osoby aktualnie wspinające się oraz asekurujący. Zabrania się pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów bezpośrednio pod ścianą wspinaczkową.
15. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników ściany, w szczególności:
• Wspinaczka bez asekuracji, powyżej 3 metrów (ręce) [nie dotyczy boulderowni].
• Przeszkadzanie w asekuracji lub wspinaniu.
• Wspinanie nad lub pod inną osobą.
• Wspinania z twardymi przedmiotami w kieszeniach (np. telefon, klucze).
• Asekurowanie z dołem na siedząco oraz w oddaleniu od ściany.
• Wspinanie się w pierścionkach/obrączkach.
16. Do zmian w systemach asekuracji (liny do asekuracji górnej, stanowiska, spity, ekspresy) oraz przekręcania i oznaczania chwytów upoważniona jest wyłącznie personel Primaroca.
17. Zabrania się zbyt szybkiego opuszczania wspinaczy.
18. Zabronione jest huśtanie się na linach, wciąganie po linach do góry oraz inne wykorzystanie sprzętu i urządzeń niezgodne z ich prawidłowym przeznaczeniem.
19. Zabronione jest wspinanie się po elementach konstrukcyjnych ściany.
20. Zabrania się wnoszenia, spożywania i przebywania w Primaroca po spożyciu napojów alkoholowych oraz środków odurzających.
21. Zabrania się wnoszenia i pozostawiania, we wspinaczkowej części obiektu, napojów w otwartych kubkach i butelkach, opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów.
22. Zabrania się dzieciom zabaw na materacach boulderowych i hali wspinaczkowej bez nadzoru opiekuna i uzyskania wyraźnej zgody pracownika Centrum Wspinaczkowego.
23. Zabrania się pozostawiania pod ścianami wspinaczkowymi jakichkolwiek przedmiotów (butelek, sprzętu itp.), mogących grozić kontuzją i urazem osób wspinających się.
24. Zabrania się wspinania z biżuterią (kolczyki, pierścionki, naszyjniki, bransoletki) i jakimikolwiek ciężkimi przedmiotami w kieszeniach.
25. W przypadku długich włosów spiąć je przed wspinaczką (Primaroca nie odpowiada za urazy wynikające z niezastosowania się do niniejszego podpunktu).
26. Wspinanie dozwolone jest jedynie w obuwiu zmiennym. Zakazuje się wspinania na boso lub w obuwiu zewnętrznym. Nie chodzimy boso po obiekcie.
27. Wspinaczki podejmować mogą się jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich. Osoby z niepełnosprawnościami jedynie pod opieką Instruktora.
28. W sąsiedztwie ścian wspinaczkowych przebywać mogą jedynie osoby wspinające się i asekurujące. Wspinanie dozwolone jest jedynie po przygotowanych powierzchniach i chwytach. Zabrania się chwytania i stawania na plakietki, stanowiska, elementy konstrukcyjne, itp..
29. Wspinanie się powyżej pierwszej linii ekspresów na ścianie i bezwzględnie wymagają użycia asekuracji.
30. Asekurować w Primaroca mogą jedynie osoby, które ukończyły odpowiednie szkolenie, posiadają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Wszystkie inne osoby, nie mogą podejmować się asekuracji, ani czynności z nią związanych (np. wiązanie liny).
31. Przy wspinaniu z dolną asekuracją stosowanym węzłem jest ósemka, wspinający wpina się w każdy kolejny punkt asekuracyjny.
32. Przy asekurowaniu należy zadbać by liny nie krzyżowały się, a lina po stronie asekurującego miała zawiązany węzeł zabezpieczający. W czasie opuszczania osoby asekurowanej, należy zachować umiarkowaną prędkość wydawania liny.
33. Wszelkie kursy i szkolenia organizowane i prowadzone mogą być jedynie przez osoby dopuszczone do tej roli przez Primaroca.
34. Samowolna instalacja urządzeń do treningu wspinaczki lodowej, technik linowych i treningu slack line jest zabroniona.
35. Do użycia na ścianie dopuszczony jest jedynie atestowany sprzęt, w pełni sprawny i używany zgodnie z jego przeznaczeniem. Dopuszcza się asekurację wyłącznie na kubkach oraz gri-gri.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYCIA AUTOASEKURACJI TRUBLUE

1. Przed pierwszą próbą użycia autoasekuracji należy bezwzględnie zgłosić się na przeszkolenie do Instruktora bądź pracownika recepcji.
2. Z przyrządów TruBlue korzystać mogą osoby o wadze od 15 do 150 kg.
3. W przypadku osób poniżej 8-go roku życia obsługą autoasekuracji, zajmuje się wyłącznie przeszkolona osoba pełnoletnia.
4. Nieletni, którzy ukończyli 8 lat mogą obsługiwać autoasekurację, po wyrażeniu pisemnej zgody przez opiekuna prawnego.
5. Przed wspinaniem należy sprawdzić czy urządzenie zwija taśmę asekurującą. Wyciągnięta taśma powinna zwinąć się samoczynnie.
6. Karabinek mocujący autoasekurację wpina się w ucho asekuracyjne uprzęży lub w oba ucha asekuracyjne (uprzęże pełne). Każdorazowo przed wspinaniem należy sprawdzić czy ramię zamka jest poprawnie wpięte, zamknięte i zabezpieczone.
7. Odpowiedzialność za odpowiednie wpięcie autoasekuracji ponosi osoba dokonująca bezpośrednio czynności wpięcia karabinka.
8. Nie należy wspinać się powyżej lub w bok od linii asekuracji urządzenia TruBlue.
9. Należy natychmiast przerwać wspinanie, jeśli taśma asekuracyjna TruBlue nie zwija się w trakcie wspinania i zgłosić to obsłudze.
10. Przed zjazdem należy sprawdzić, czy strefa zjazdu jest wolna od przeszkód. Zjazd odbywa się stopami w dół, przodem do ściany.

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) określane popularnie jako „RODO”.
Jednym z głównych celów RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz dostarczenie osobom których dane są przetwarzane informacji o ich prawach. Oznacza to, że każda firma w Unii Europejskiej, która posiada dane osób fizycznych, musi dostosować się do nowych zasad ochrony danych osobowych.

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ CENTRUM WSPINACZKOWE PRIMAROCA ROBERT WYKRĘT

L.p.
1. Administratorem danych osobowych jest PRIMAROCA Robert Wykręt z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Karpackiej 24, (43-300 Bielsko-Biała).

2. Centrum Wspinaczkowe PRIMAROCA Robert Wykręt przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania i udokumentowania świadczonych przez nas usług.

3. Każdy Klient ma pełne i nieograniczone prawo do decydowania o ujawnieniu nam swoich danych osobowych. Ujawnienie nam danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Informujemy równocześnie, że do wykonania usług Centrum Wspinaczkowe Primaroca potrzebuje niezbędnych danych osobowych od swoich Klientów. Z tego też względu, mamy prawo odmówić zawarcia umowy lub wykonania usługi, jeśli Klient nie zgadza się na podanie potrzebnych danych osobowych.

4. Centrum Wspinaczkowe PRIMAROCA Robert Wykręt przetwarza dane osobowe w następujących celach:
 zawarcia umowy na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 wykonania i rozliczenia umowy zawartej między Panią/Panem a PRIMAROCA Robert Wykręt
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 w celach analitycznych, np.: doboru usług do potrzeb naszych Klientów; optymalizacji naszych usług na podstawie uwag Klientów na ich temat, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 w celu utrzymywania bieżącego kontaktu pod podanym przez Klienta adresem pocztowym, numerem telefonu czy adresem e-mail, po to, aby np.: potwierdzić lub odwołać termin wykonania usługi, poinformować o konieczności przygotowania dodatkowych dokumentów czy poinformować o zdarzeniach mających związek z wykonywaniem usługi, co jest prawnie uzasadnionym interesem naszego Centrum Wspinaczkowego PRIMAROCA Robert Wykręt (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 w celu utrzymania relacji z Klientami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5. PRIMAROCA Robert Wykręt będzie przetwarzać dane osobowe, o których Klient powie nam osobiście lub które będą zawarte w dokumentach, które zostały nam udostępnione w celu wykonania usługi. W zależności od rodzaju danej usługi oraz jej specyfiki, mogą to być w szczególności dane takie jak:
 imiona i nazwisko;
 data i miejsce urodzenia;
 adres miejsca zamieszkania lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adres do korespondencji ;
 dane dotyczące środków porozumiewania się na odległość takie jak: adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa użytkownika skype;
 finansowe dane identyfikujące takie jak: NIP, REGON, PESEL;

6. PRIMAROCA Robert Wykręt ściśle chroni dane osobowe i nie ujawnia ich nikomu, za wyjątkiem:
 podmiotów współpracujących z PRIMAROCA Robert Wykręt w celu realizacji zawartych umów oraz innych czynności związanych z działalnością Centrum Wspinaczkowego, w szczególności: podmiotowi prowadzącemu księgowość, firmie informatycznej oraz firmie świadczącej usługę archiwizacji danych, jak również podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
W każdej chwili Pani/Pan może dowiedzieć się o podmiotach, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe, kontaktując się z Centrum Wspinaczkowym PRIMAROCA Robert Wykręt osobiście, telefonicznie lub mailowo.

7. PRIMAROCA Robert Wykręt będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.

8. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

9. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. PRIMAROCA Robert Wykręt nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Polityka oraz procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem
Preambuła, czyli wstęp do dokumentu

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez personel instytucji jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie.
Każdy członek personelu traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez kogokolwiek
wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Personel instytucji, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów
wewnętrznych danej instytucji oraz swoich kompetencji.
Podstawy prawne Polityki ochrony dzieci
• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1606).
• Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 31 z późn. zm.)
Słowniczek pojęć/objaśnienie terminów używanych w dokumencie Polityka ochrony
dzieci

§ 1.
1. Personelem lub członkiem personelu jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, a także wolontariusz i
stażysta.
2. Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18. roku życia.
3. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego rodzic lub opiekun prawny. W myśl niniejszego
dokumentu opiekunem jest również rodzic zastępczy.
4. Zgoda rodzica dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z rodziców dziecka/opiekunów prawnych. Jednak w przypadku braku
porozumienia między rodzicami dziecka należy poinformować rodziców o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny.
5. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek
osobę, w tym członka personelu instytucji lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie.
6. Osoba odpowiedzialna za internet to wyznaczony przez kierownictwo instytucji członek personelu, sprawujący nadzór nad korzystaniem z
internetu przez dzieci na terenie instytucji oraz nad bezpieczeństwem dzieci w internecie.
7. Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem to wyznaczony przez kierownictwo instytucji członek personelu
sprawujący nadzór nad realizacją Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w instytucji.
8. Dane osobowe dziecka to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację dziecka.
Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

§ 2.
1. Personel instytucji posiada wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwraca uwagę na czynniki ryzyka i symptomy krzywdzenia dzieci.
2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka personel instytucji podejmuje rozmowę z opiekunami, przekazując informacje na temat
dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.
3. Personel monitoruje sytuację i dobrostan dziecka.
Zasady rekrutacji pracowników/wolontariuszy/stażystów/praktykantów

§ 3.
Rekrutacja personelu odbywa się zgodnie z zasadami bezpiecznej rekrutacji personelu. Zasady stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej Polityki.
Zasady bezpiecznych relacji pomiędzy pracownikami (wolontariuszami, stażystami,
praktykantami) instytucji a dziećmi

§ 4.
Personel zna i stosuje zasady bezpiecznych relacji personel–dziecko i dziecko–dziecko ustalone w placówce. Zasady stanowią Załącznik nr 2
do niniejszej Polityki.

Procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
1.
1.1. Zagrożenie bezpieczeństwa dzieci może przybierać różne formy, z wykorzystaniem różnych sposobów kontaktu i komunikowania.
1.2. Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjęto następującą kwalifikację zagrożenia bezpieczeństwa dzieci:
a. popełniono przestępstwo na szkodę dziecka (np. wykorzystanie seksualne, znęcanie się nad dzieckiem),
b. doszło do innej formy krzywdzenia, niebędącej przestępstwem, takiej jak np. krzyk, kary fizyczne, poniżanie,
c. doszło do zaniedbania potrzeb życiowych dziecka (np. związanych z żywieniem, higieną czy zdrowiem).
1.3. Na potrzeby niniejszego dokumentu wyróżniono procedury interwencji w przypadku podejrzenia działania na szkodę dziecka przez:
a. osoby dorosłe (personel, inne osoby trzecie, rodziców/opiekunów prawnych),
b. inne dziecko.
2.
2.1. W przypadku powzięcia przez członka personelu podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, lub zgłoszenia takiej okoliczności przez dziecko
lub opiekuna dziecka, członek personelu ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji kierownictwu
instytucji. Notatka może mieć formę pisemną lub mailową.
2.2. Interwencja prowadzona jest przez kierownictwo instytucji, które może wyznaczyć na stałe do tego zadania inną osobę. W przypadku
wyznaczenia takiej osoby jej dane (imię, nazwisko, email, telefon) zostaną podane do wiadomości personelu, dzieci i opiekunów.
2.3. W przypadku wyznaczenia innej osoby do prowadzenia interwencji pod pojęciem „kierownictwa instytucji” należy rozumieć osobę
odpowiedzialną za prowadzenie interwencji.
2.4. Jeżeli zgłoszono krzywdzenie ze strony osoby wyznaczonej do prowadzenia interwencji, wówczas interwencja prowadzona jest przez
kierownictwo instytucji.
2.5. Jeżeli zgłoszono krzywdzenie ze strony kierownictwa instytucji, a nie została wyznaczona osoba do prowadzenia interwencji, wówczas
działania opisane w niniejszym rozdziale podejmuje osoba, która dostrzegła krzywdzenie lub do której zgłoszono podejrzenie krzywdzenia.
2.6. Do udziału w interwencji można doprosić specjalistów, w szczególności psychologów i pedagogów, celem skorzystania z ich pomocy przy
rozmowie z dzieckiem o trudnych doświadczeniach.
2.7. Kierownictwo instytucji informuje opiekunów o obowiązku zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji
(prokuratura/policja lub sąd rodzinno-opiekuńczy, lub najbliższy ośrodek pomocy społecznej).
2.8. Po poinformowaniu opiekunów zgodnie z punktem poprzedzającym, kierownictwo instytucji składa zawiadomienie o podejrzeniu
przestępstwa do prokuratury/policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich, ośrodka
pomocy społecznej.
2.9. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji wskazanych w punkcie poprzedzającym.
2.10. Z przebiegu każdej interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi Załącznik [nr] do niniejszej Polityki. Kartę załącza się
do rejestru interwencji prowadzonego przez instytucję.
3.
W przypadku podejrzenia, że życie dziecka jest zagrożone lub grozi mu ciężki uszczerbek na zdrowiu należy niezwłocznie poinformować
odpowiednie służby (policja, pogotowie ratunkowe), dzwoniąc pod numer 112 lub 998 (pogotowie). Poinformowania służb dokonuje członek
personelu, który pierwszy powziął informację o zagrożeniu i następnie wypełnia kartę interwencji.
4.
Krzywdzenie przez osobę dorosłą
4.1. W przypadku gdy zgłoszono krzywdzenie dziecka kierownictwo instytucji przeprowadza rozmowę z dzieckiem i innymi osobami mającymi
lub mogącymi mieć wiedzę o zdarzeniu i o sytuacji osobistej (rodzinnej, zdrowotnej) dziecka, w szczególności jego opiekunami. Kierownictwo
instytucji stara się ustalić przebieg zdarzenia, ale także wpływ zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka. Ustalenia są spisywane na
karcie interwencji.
4.2. Kierownictwo instytucji organizuje spotkanie/a z opiekunami dziecka, którym przekazuje informacje o zdarzeniu oraz o potrzebie/możliwości
skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, w tym u innych organizacji lub służb.
4.3. W przypadku, gdy wobec dziecka popełniono przestępstwo kierownictwo instytucji sporządza zawiadomienie o możliwości popełnienia
przestępstwa i przekazuje je do właściwej miejscowo policji lub prokuratury.
4.4. W przypadku, gdy z rozmowy z opiekunami wynika, że nie są oni zainteresowani pomocą dziecku, ignorują zdarzenie lub w inny sposób nie
wspierają dziecka, które doświadczyło krzywdzenia kierownictwo instytucji sporządza wniosek o wgląd w sytuację rodziny, który kieruje do
właściwego sądu rodzinnego.
4.5. W przypadku, gdy z przeprowadzonych ustaleń wynika, że opiekun dziecka zaniedbuje jego potrzeby psychofizyczne lub rodzina jest
niewydolna wychowawczo (np. dziecko chodzi w nieadekwatnych do pogody ubraniach, opuszcza miejsce zamieszkania bez nadzoru osoby
dorosłej), rodzina stosuje przemoc wobec dziecka (rodzic/inny domownik krzyczy na dziecko, stosuje klapsy lub podobne rodzajowo kary
fizyczne), należy poinformować właściwy ośrodek pomocy społecznej o potrzebie pomocy rodzinie, gdy niespełnianie potrzeb wynika z sytuacji
ubóstwa, bądź – w przypadku przemocy i zaniedbania – konieczności wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”.
4.6. W przypadku gdy zgłoszono krzywdzenie dziecka przez członka personelu instytucji, wówczas osoba ta zostaje odsunięta od wszelkich
form kontaktu z dziećmi (nie tylko dzieckiem pokrzywdzonym) do czasu wyjaśnienia sprawy.
4.7. W przypadku gdy członek personelu instytucji dopuścił się wobec dziecka innej formy krzywdzenia niż popełnienie przestępstwa na jego
szkodę, kierownictwo instytucji powinno zbadać wszystkie okoliczności sprawy, w szczególności wysłuchać osobę podejrzewaną o
krzywdzenie, dziecko oraz innych świadków zdarzenia. W sytuacji gdy naruszenie dobra dziecka jest znaczne, w szczególności gdy doszło do
dyskryminacji lub naruszenia godności dziecka, należy rozważyć rozwiązanie stosunku prawnego z osobą, która dopuściła się krzywdzenia, lub
zarekomendować takie rozwiązanie zwierzchnikom tej osoby. Jeżeli osoba, która dopuściła się krzywdzenia, nie jest bezpośrednio zatrudniona
przez instytucję, lecz przez podmiot trzeci, wówczas należy zarekomendować zakaz wstępu tej osoby na teren instytucji, a w razie potrzeby
rozwiązać umowę z instytucją współpracującą.
4.8. Wszystkie osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych powzięły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z
tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w
ramach działań interwencyjnych.
4.9. W przypadku gdy podejrzenie zagrożenia bezpieczeństwa dziecka zgłosili opiekunowie dziecka, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone,
należy o tym fakcie poinformować opiekunów dziecka na piśmie.
5.
Krzywdzenie rówieśnicze
5.1. W przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez inne dziecko przebywające w instytucji (np. na zajęciach grupowych) należy
przeprowadzić rozmowę z dzieckiem podejrzewanym o krzywdzenie oraz jego opiekunami, a także oddzielnie z dzieckiem poddawanym
krzywdzeniu i jego opiekunami. Ponadto należy porozmawiać z innymi osobami mającymi wiedzę o zdarzeniu. W trakcie rozmów należy dążyć
do ustalenia przebiegu zdarzenia, a także wpływu zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka krzywdzonego. Ustalenia są spisywane
na karcie interwencji. Dla dziecka krzywdzącego oraz krzywdzonego sporządza się oddzielne karty interwencji.
5.2. Wspólnie z opiekunami dziecka krzywdzącego należy opracować plan naprawczy, celem zmiany niepożądanych zachowań.
5.3. Z opiekunami dziecka poddawanego krzywdzeniu należy opracować plan zapewnienia mu bezpieczeństwa, włączając w ten plan sposoby
odizolowania go od źródeł zagrożenia.
5.4. W trakcie rozmów należy upewnić się, że dziecko podejrzewane o krzywdzenie innego dziecka samo nie jest krzywdzone przez opiekunów,
innych dorosłych bądź inne dzieci. W przypadku potwierdzenia takiej okoliczności należy podjąć interwencję także w stosunku do tego dziecka.
5.5. W przypadku, gdy dziecko krzywdzące nie uczestniczy w działaniach instytucji należy porozmawiać z dzieckiem poddawanym krzywdzeniu,
innymi osobami mającymi wiedzę o zdarzeniu, a także z opiekunami dziecka krzywdzonego celem ustalenia przebiegu zdarzenia, a także
wpływu zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka. Kierownictwo instytucji organizuje spotkanie/a z opiekunami dziecka, którym
przekazuje informacje o zdarzeniu oraz o potrzebie/możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, w tym u innych organizacji lub służb
oraz o sposobach reakcji na zdarzenie (poinformowanie sądu rodzinnego, poinformowanie szkoły, poinformowanie opiekunów dziecka
krzywdzącego).
5.6. Jeżeli osobą podejrzewaną o krzywdzenie jest dziecko w wieku od 13 do 17 lat, a jego zachowanie stanowi czyn karalny, należy ponadto
poinformować właściwy miejscowo sąd rodzinny lub policję poprzez pisemne zawiadomienie.
5.7. Jeżeli osobą podejrzewaną o krzywdzenie jest dziecko powyżej lat 17, a jego zachowanie stanowi przestępstwo, wówczas należy
poinformować właściwą miejscowo jednostkę policji lub prokuratury poprzez pisemne zawiadomienie.
Zasady ochrony danych osobowych oraz wizerunku dzieci w instytucji
§ 10.
1. Instytucja zapewnia najwyższe standardy ochrony danych osobowych dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Instytucja, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.
3. Wytyczne dotyczące zasad publikacji wizerunku dziecka stanowią Załącznik nr 3 do niniejszej Polityki.
§ 11.
1. Personelowi instytucji nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie
głosu dziecka) na terenie instytucji bez pisemnej zgody opiekuna dziecka.
2. W celu uzyskania zgody, o której mowa powyżej, personel instytucji może skontaktować się z opiekunem dziecka i ustalić procedurę
uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do opiekuna dziecka – bez wiedzy i zgody
tego opiekuna.
3. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak: zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekuna na
utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.
§ 12.
1. Upublicznienie przez członka personelu wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio-wideo) wymaga
pisemnej zgody opiekuna dziecka.
2. Pisemna zgoda, o której mowa w ust. 1., powinna zawierać informację, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim
kontekście będzie wykorzystywany (np. że umieszczony zostanie na stronie www.youtube.com w celach promocyjnych).
Zasady bezpiecznego korzystania z internetu i mediów elektronicznych
§ 13.
1. Instytucja, zapewniając dzieciom dostęp do internetu, jest zobowiązana podejmować działania zabezpieczające dzieci przed dostępem do
treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju; w szczególności należy zainstalować i aktualizować oprogramowanie
zabezpieczające.
2. Na terenie instytucji dostęp dziecka do internetu możliwy jest:
a. pod nadzorem członka personelu instytucji – na urządzeniach instytucji,
b. bez nadzoru – na przeznaczonych do tego komputerach, znajdujących się na terenie instytucji (dostęp swobodny),
c. za pomocą sieci wifi instytucji, po podaniu hasła.
3. W przypadku dostępu realizowanego pod nadzorem członka personelu instytucjii, osoba ta ma obowiązek informowania dzieci o zasadach
bezpiecznego korzystania z internetu. Członek personelu czuwa także nad bezpieczeństwem korzystania z internetu przez dzieci podczas
zajęć.
4. Instytucja zapewnia stały dostęp do materiałów edukacyjnych, dotyczących bezpiecznego korzystania z internetu, przy komputerach, z
których możliwy jest dostęp swobodny do sieci.
§ 14.
1. Osoba odpowiedzialna za internet zapewnia, aby sieć internetowa instytucji była zabezpieczona przed niebezpiecznymi treściami, instalując i
aktualizując odpowiednie, nowoczesne oprogramowanie.
2. Osoba odpowiedzialna za internet przynajmniej raz w miesiącu sprawdza, czy na komputerach ze swobodnym dostępem podłączonych do
internetu nie znajdują się niebezpieczne treści. W przypadku znalezienia niebezpiecznych treści, wyznaczona osoba stara się ustalić, kto
korzystał z komputera w czasie ich wprowadzenia.
3. Informację o dziecku, które korzystało z komputera w czasie wprowadzenia niebezpiecznych treści, osoba odpowiedzialna za internet
przekazuje kierownictwu instytucji, które powiadamia opiekunów dziecka o zdarzeniu.
Monitoring
§ 15.
1. Kierownictwo instytucji wyznacza Roberta Wykręta jako osobę odpowiedzialną za Politykę ochrony dzieci w instytucji.
2. Osoba, o której mowa w punkcie poprzedzającym, jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Polityki, za reagowanie na sygnały
naruszenia Polityki oraz za proponowanie zmian w Polityce.
3. Osoba, o której mowa w punkcie w punkcie poprzedzającym, przeprowadza wśród personelu instytucji, raz na 12 miesięcy, ankietę
monitorującą poziom realizacji Polityki. Wzór ankiety stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Polityki.
4. W ankiecie personel może proponować zmiany Polityki oraz wskazywać naruszenia Polityki w instytucji.
5. Osoba, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dokonuje opracowania ankiet wypełnionych przez członków personelu. Sporządza na
tej podstawie raport z monitoringu, który następnie przekazuje kierownictwu instytucji.
6. Kierownictwo instytucji wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza personelowi nowe brzmienie Polityki.
Przepisy końcowe
§ 16.
1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.
2. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla personelu instytucji, w szczególności poprzez wywieszenie w miejscu ogłoszeń dla personelu
lub poprzez przesłanie jej tekstu drogą elektroniczną.
Załącznik nr 1
Zasady bezpiecznej rekrutacji
1. Poznaj dane kandydata/kandydatki, które pozwolą Ci jak najlepiej poznać jego/jej kwalifikacje, w tym stosunek do wartości podzielanych
przez instytucję, takich jak ochrona praw dzieci i szacunek do ich godności. Instytucja musi zadbać, aby osoby przez nią zatrudnione (w tym
osoby pracujące na podstawie umowy zlecenie, stażyści, praktykanci oraz wolontariusze) posiadały odpowiednie kwalifikacje do pracy z
dziećmi oraz były dla nich bezpieczne. Aby sprawdzić powyższe, w tym stosunek osoby zatrudnianej do dzieci i podzielania wartości
związanych z szacunkiem wobec nich oraz przestrzegania ich praw, instytucja może żądać danych (w tym dokumentów) dotyczących:
a. wykształcenia,
b. kwalifikacji zawodowych,
c. przebiegu dotychczasowego zatrudnienia kandydata/kandydatki.
W każdym przypadku instytucja musi posiadać dane pozwalające zidentyfikować osobę przez nią zatrudnioną, niezależnie od podstawy
zatrudnienia. Instytucja powinna zatem znać:
a. imię (imiona) i nazwisko,
b. datę urodzenia,
c. dane kontaktowe osoby zatrudnianej.
2. Poproś kandydata/kandydatkę o referencje z poprzednich miejsc zatrudnienia. Instytucja może prosić kandydata/kandydatkę o
przedstawienie referencji od poprzedniego pracodawcy lub o podanie kontaktu do osoby, która takie referencje może wystawić. Podstawą
dostarczenia referencji lub kontaktu do byłych pracodawców jest zgoda kandydata/kandydatki. Niepodanie takich danych w świetle
obowiązujących przepisów nie powinno rodzić dla tej osoby negatywnych konsekwencji w postaci np. odmowy zatrudnienia wyłącznie w oparciu
o tę podstawę. Instytucja nie może samodzielnie prowadzić tzw. screeningu osób ubiegających się o pracę, gdyż ograniczają ją w tym zakresie
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu pracy.
3. Pobierz dane osobowe kandydata/kandydatki, w tym dane potrzebne do sprawdzenia jego/jej danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na
Tle Seksualnym. Przed dopuszczeniem osoby zatrudnianej do wykonywania obowiązków związanych z opieką nad małoletnimi organizacja jest
zobowiązana sprawdzić osobę zatrudnianą w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – rejestr z dostępem ograniczonym oraz
Rejestr osób w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15
wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze. Rejestr dostępny jest na stronie: rps.ms.gov.pl . By móc uzyskać informacje z rejestru z dostępem
ograniczonym, konieczne jest uprzednie założenie profilu instytucji.

Aby sprawdzić osobę w Rejestrze organizacja potrzebuje następujących danych kandydata/kandydatki:
a. imię i nazwisko,
b. data urodzenia,
c. pesel,
d. nazwisko rodowe,
e. imię ojca,
f. imię matki.

Wydruk z Rejestru należy przechowywać w aktach osobowych pracownika lub analogicznej dokumentacji dotyczącej wolontariusza/osoby
zatrudnionej w oparciu o umowę cywilnoprawną.

4. Pobierz od kandydata/kandydatki informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności w zakresie przestępstw określonych w rozdziale
XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.
U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa
obcego.
5. Jeżeli osoba posiada obywatelstwo inne niż polskie wówczas powinna przedłożyć Ci również informację z rejestru karnego państwa
obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi, bądź informację z rejestru
karnego, jeżeli prawo tego państwa nie przewiduje wydawania informacji dla w/w celów
6. Pobierz od kandydata/kandydatki oświadczenie o państwie/ach zamieszkiwania w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczypospolita Polska i
państwo obywatelstwa, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej.
7. Jeżeli prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja o niekaralności nie przewiduje wydawania takiej informacji lub nie prowadzi
rejestru karnego, wówczas kandydat/kandydatka składa pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie o tym fakcie wraz z
oświadczeniem, że nie była prawomocnie skazana w tym państwie za czyny zabronione odpowiadające przestępstwom określonym w rozdziale
XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz
nie wydano wobec niej innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuściła się takich czynów zabronionych, oraz że nie ma obowiązku
wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy, stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych
stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem,
leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez
małoletnich, lub z opieką nad nimi.
8. Pod oświadczeniami składanymi pod rygorem odpowiedzialności karnej składa się oświadczenie o następującej treści: Jestem świadomy/a
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczenie to zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia.
9. Gdy pozwalają na to przepisy prawa, instytucja jest zobowiązana do domagania się od osoby zatrudnianej zaświadczenia z Krajowego
Rejestru Karnego. Zaświadczenia z KRK można domagać się wyłącznie w przypadkach, gdy przepisy prawa wprost wskazują, że pracowników
w zawodach lub na danych stanowiskach obowiązuje wymóg niekaralności. Wymóg niekaralności obowiązuje m.in. nauczycieli, w tym
nauczycieli oraz opiekunów zatrudnionych w placówkach publicznych oraz niepublicznych oraz kierownika i wychowawcę wypoczynku dzieci.
10. W przypadku niemożliwości przedstawienia zaświadczenia poproś kandydata/kandydatkę o złożenie oświadczenia o niekaralności oraz o
braku toczących się wobec niego/niej postępowań przygotowawczych, sądowych i dyscyplinarnych za przestępstwa i inne czyny popełnione
przeciwko dzieciom. Odmowa złożenia takiego oświadczenia nie może rodzić dla kandydata/kandydatki żadnych negatywnych konsekwencji, w
tym być wyłączną podstawą odmowy zatrudnienia.

Poniżej znajdziesz przykładowy formularz takiego oświadczenia.
OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI
……………………………………………………………….
miejsce i data
Ja, …………………………………………………………………………………………………….
nr PESEL ………………………………………………/nr paszportu …………………………………………….
oświadczam, że w państwie ……………………. nie jest prowadzony rejestr karny/ nie wydaje się informacji z rejestru karnego. Oświadczam, że nie
byłam/em prawomocnie skazana/y w państwie ……………….. za czyny zabronione odpowiadające przestępstwom określonym w rozdziale XIX i
XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz nie
wydano wobec mnie innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuściłam/em się takich czynów zabronionych, oraz że nie nałożono na
mnie obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy, stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich
lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją,
wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych
zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………………………………………………..
Podpis
OŚWIADCZENIE O KRAJACH ZAMIESZKANIA
Oświadczam, że w okresie ostatnich 20 lat zamieszkałem/am w następujących państwach, innych niż Rzeczypospolita Polska i państwo
obywatelstwa:
1. …
2. ….
Oraz jednocześnie przedkładam informację z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej
związanej z kontaktami z dziećmi/ informację z rejestrów karnych.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………………………………………………..
Podpis
………………, dnia……………. r.
Załącznik nr 2
Zasady bezpiecznych relacji personelu z dziećmi
Zasady bezpiecznych relacji personelu Centrum Wspinaczkowego Primaroca z dziećmi
Naczelną zasadą wszystkich czynności podejmowanych przez personel jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Personel
traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego godność i potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy wobec dziecka w
jakiejkolwiek formie. Personel realizując te cele działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych organizacji oraz swoich
kompetencji. Zasady bezpiecznych relacji personelu z dziećmi obowiązują wszystkich pracowników, współpracowników, stażystów i
wolontariuszy, członków instytucji a także każdą dorosłą osobę mającą kontakt z dziećmi znajdującymi się pod opieką instytucji, jeśli kontakt ten
odbywa się za zgodą instytucji i/lub na jej terenie. Znajomość i zaakceptowanie zasad są potwierdzone podpisaniem oświadczenia.
Relacje personelu z dziećmi
Jesteś zobowiązany/a do utrzymywania profesjonalnej relacji z dziećmi i każdorazowego rozważenia, czy Twoja reakcja, komunikat bądź
działanie wobec dziecka są adekwatne do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe wobec innych dzieci. Działaj w sposób otwarty i
przejrzysty dla innych, aby zminimalizować ryzyko błędnej interpretacji Twojego zachowania.
Komunikacja z dziećmi
1. W komunikacji z dziećmi zachowuj cierpliwość i szacunek.
2. Słuchaj uważnie dzieci i udzielaj im odpowiedzi adekwatnych do ich wieku i danej sytuacji.
3. Nie wolno Ci zawstydzać, upokarzać, lekceważyć i obrażać dziecka. Nie wolno Ci krzyczeć na dziecko w sytuacji innej niż wynikająca z
bezpieczeństwa dziecka lub innych dzieci.
4. Nie wolno Ci ujawniać informacji wrażliwych dotyczących dziecka wobec osób nieuprawnionych, w tym wobec innych dzieci. Obejmuje to
wizerunek dziecka, informacje o jego/jej sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, medycznej, opiekuńczej i prawnej.
5. Podejmując decyzje dotyczące dziecka, poinformuj je o tym i staraj się brać pod uwagę jego oczekiwania.
6. Szanuj prawo dziecka do prywatności. Jeśli konieczne jest odstąpienie od zasady poufności, aby chronić dziecko, wyjaśnij mu to najszybciej
jak to możliwe.
7. Zadbaj o to, aby być w zasięgu wzroku lub słuchu innych członków personelu, kiedy prowadzisz aktywności z dziećmi. W wyjątkowych i
uzasadnionych sytuacjach, kiedy musisz zostać z dzieckiem sam na sam, zawsze powiadom o tym inne osoby z personelu oraz poinformuj, w
którym dokładnie miejscu będziesz przebywać wraz z dzieckiem.
8. Nie wolno Ci zachowywać się w obecności dzieci w sposób niestosowny. Obejmuje to używanie wulgarnych słów, gestów i żartów, czynienie
obraźliwych uwag, nawiązywanie w wypowiedziach do aktywności bądź atrakcyjności seksualnej oraz wykorzystywanie wobec dziecka relacji
władzy lub przewagi fizycznej (zastraszanie, przymuszanie, groźby).
9. Zapewnij dzieci, że jeśli czują się niekomfortowo w jakiejś sytuacji, wobec konkretnego zachowania czy słów, mogą o tym powiedzieć Tobie
lub wskazanej osobie (w zależności od procedur interwencji, jakie przyjęła instytucji) i mogą oczekiwać odpowiedniej reakcji i/lub pomocy.
Działania z dziećmi
1. Doceniaj i szanuj wkład dzieci w podejmowane działania, aktywnie je angażuj i traktuj równo bez względu na ich płeć, orientację seksualną,
sprawność/niepełnosprawność, status społeczny, etniczny, kulturowy, religijny i światopogląd.
2. Unikaj faworyzowania dzieci.
3. Nie wolno Ci nawiązywać z dzieckiem jakichkolwiek relacji romantycznych lub seksualnych ani składać mu propozycji o nieodpowiednim
charakterze. Obejmuje to także seksualne komentarze, żarty, gesty oraz udostępnianie dzieciom treści erotycznych i pornograficznych bez
względu na ich formę.
4. Nie wolno Ci utrwalać wizerunku dziecka (filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie) dla potrzeb prywatnych. Dotyczy to także
umożliwienia osobom trzecim utrwalenia wizerunków dzieci, jeśli zarząd organizacji nie został o tym poinformowany, nie wyraził na to zgody i
nie uzyskał zgód rodziców/opiekunów prawnych oraz samych dzieci.
5. Nie wolno Ci proponować dzieciom alkoholu, wyrobów tytoniowych ani nielegalnych substancji, jak również używać ich w obecności dzieci.
6. Nie wolno Ci przyjmować pieniędzy ani prezentów od dziecka, ani rodziców/opiekunów prawnych dziecka. Nie wolno Ci wchodzić w relacje
jakiejkolwiek zależności wobec dziecka lub rodziców/opiekunów dziecka, które mogłyby prowadzić do oskarżeń o nierówne traktowanie bądź
czerpanie korzyści majątkowych i innych.
7. Wszystkie ryzykowne sytuacje, które obejmują zauroczenie dziecka przez członka personelu lub członka personelu przez dziecko, muszą być
raportowane kierownictwu. Jeśli jesteś ich świadkiem reaguj stanowczo, ale z wyczuciem, aby zachować godność osób zainteresowanych.
Kontakt fizyczny z dziećmi
Każde przemocowe działanie wobec dziecka jest niedopuszczalne. Istnieją jednak sytuacje, w których fizyczny kontakt z dzieckiem może być
stosowny i spełnia zasady bezpiecznego kontaktu: jest odpowiedzią na potrzeby dziecka w danym momencie, uwzględnia wiek dziecka, etap
rozwojowy, płeć, kontekst kulturowy i sytuacyjny. Nie można jednak wyznaczyć uniwersalnej stosowności każdego takiego kontaktu fizycznego,
ponieważ zachowanie odpowiednie wobec jednego dziecka może być nieodpowiednie wobec innego. Kieruj się zawsze swoim profesjonalnym
osądem, słuchając, obserwując i odnotowując reakcję dziecka, pytając je o zgodę na kontakt fizyczny (np. przytulenie) i zachowując
świadomość, że nawet przy Twoich dobrych intencjach taki kontakt może być błędnie zinterpretowany przez dziecko lub osoby trzecie.
1. Nie wolno Ci bić, szturchać, popychać ani w jakikolwiek sposób naruszać integralności fizycznej dziecka.
2. Nigdy nie dotykaj dziecka w sposób, który może być uznany za nieprzyzwoity lub niestosowny.
3. Zawsze bądź przygotowany na wyjaśnienie swoich działań.
4. Nie angażuj się w takie aktywności jak łaskotanie, udawane walki z dziećmi czy brutalne zabawy fizyczne.
5. Zachowaj szczególną ostrożność wobec dzieci, które doświadczyły nadużycia i krzywdzenia, w tym seksualnego, fizycznego bądź
zaniedbania. Takie doświadczenia mogą czasem sprawić, że dziecko będzie dążyć do nawiązania niestosownych bądź nieadekwatnych
fizycznych kontaktów z dorosłymi. W takich sytuacjach powinieneś reagować z wyczuciem, jednak stanowczo i pomóc dziecku zrozumieć
znaczenie osobistych granic.
6. Kontakt fizyczny z dzieckiem nigdy nie może być niejawny bądź ukrywany, wiązać się z jakąkolwiek gratyfikacją ani wynikać z relacji władzy.
Jeśli będziesz świadkiem jakiegokolwiek z wyżej opisanych zachowań i/lub sytuacji ze strony innych dorosłych lub dzieci, zawsze poinformuj o
tym osobę odpowiedzialną i/lub postąp zgodnie z obowiązującą procedurą interwencji.
7. W sytuacjach wymagających czynności pielęgnacyjnych i higienicznych wobec dziecka, unikaj innego niż niezbędny kontaktu fizycznego z
dzieckiem. Dotyczy to zwłaszcza pomagania dziecku w ubieraniu i rozbieraniu, jedzeniu, myciu, przewijaniu i w korzystaniu z toalety. Zadbaj o
to, aby w każdej z czynności pielęgnacyjnych i higienicznych asystowała Ci inna osoba z instytucji. Jeśli pielęgnacja i opieka higieniczna nad
dziećmi należą do Twoich obowiązków, zostaniesz przeszkolony w tym kierunku.
8. Podczas dłuższych niż jednodniowe wyjazdów i wycieczek niedopuszczalne jest spanie z dzieckiem w jednym łóżku lub w jednym pokoju.
Kontakty poza godzinami pracy
Co do zasady kontakt z dziećmi powinien odbywać się wyłącznie w godzinach pracy i dotyczyć celów mieszczących się w zakresie Twoich
obowiązków.
1. Nie wolno Ci zapraszać dzieci do swojego miejsca zamieszkania ani spotykać się z nimi poza godzinami pracy. Obejmuje to także kontakty z
dziećmi poprzez prywatne kanały komunikacji (prywatny telefon, e-mail, komunikatory, profile w mediach społecznościowych).
2. Jeśli zachodzi taka konieczność, właściwą formą komunikacji z dziećmi i ich rodzicami/ opiekunami poza godzinami pracy są kanały
służbowe (e-mail, telefon służbowy).
3. Jeśli zachodzi konieczność spotkania z dziećmi poza godzinami pracy, musisz poinformować o tym kierownictwo, a rodzice/opiekunowie
prawni dzieci muszą wyrazić zgodę na taki kontakt.
4. Utrzymywanie relacji towarzyskich lub rodzinnych (jeśli dzieci i rodzice/opiekunowie dzieci są osobami bliskimi wobec członka personelu)
wymaga zachowania poufności wszystkich informacji dotyczących innych dzieci, ich rodziców/opiekunów.
Bezpieczeństwo online
Bądź świadom cyfrowych zagrożeń i ryzyka wynikającego z rejestrowania Twojej prywatnej aktywności w sieci przez aplikacje i algorytmy, ale
także Twoich własnych działań w internecie. Dotyczy to lajkowania określonych stron, korzystania z aplikacji randkowych, na których możesz
spotkać dzieci, z którymi prowadzisz zawodowe działania, obserwowania określonych osób/stron w mediach społecznościowych i ustawień
prywatności kont, z których korzystasz. Jeśli Twój profil jest publicznie dostępny, dzieci i ich rodzice/opiekunowie będą mieć wgląd w Twoją
cyfrową aktywność.
1. Nie wolno Ci nawiązywać kontaktów z z dziećmi znajdującymi się pod opieką instytucji poprzez przyjmowanie bądź wysyłanie zaproszeń w
mediach społecznościowych.
2. W trakcie zajęć czy innych aktywności prowadzonych przez instytucji osobiste urządzenia elektroniczne powinny być wyłączone lub
wyciszone, a funkcjonalność bluetooth wyłączona.
Załącznik nr 3
Zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci
Zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci w Centrum Wspinaczkowym Primaroca.
Zasady powstały w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
Nasze wartości
1. W naszych działaniach kierujemy się odpowiedzialnością i rozwagą wobec utrwalania, przetwarzania, używania i publikowania wizerunków
dzieci.
2. Dzielenie się zdjęciami i filmami z naszych aktywności służy celebrowaniu sukcesów dzieci, dokumentowaniu naszych działań i zawsze ma
na uwadze bezpieczeństwo dzieci. Wykorzystujemy zdjęcia/nagrania pokazujące szeroki przekrój dzieci – chłopców i dziewczęta, dzieci w
różnym wieku, o różnych uzdolnieniach, stopniu sprawności i reprezentujące różne grupy etniczne.
3. Dzieci mają prawo zdecydować, czy ich wizerunek zostanie zarejestrowany i w jaki sposób zostanie przez nas użyty.
4. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na wykorzystanie wizerunku ich dziecka jest tylko wtedy wiążąca, jeśli dzieci i rodzice/opiekunowie
prawni zostali poinformowani o sposobie wykorzystania zdjęć/nagrań i ryzyku wiążącym się z publikacją wizerunku.
Dbamy o bezpieczeństwo wizerunków dzieci poprzez:
1. Pytanie o pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych oraz o zgodę dzieci przed zrobieniem i publikacją zdjęcia/nagrania.
2. Udzielenie wyjaśnień, do czego wykorzystamy zdjęcia/nagrania i w jakim kontekście, jak będziemy przechowywać te dane i jakie potencjalne
ryzyko wiąże się z publikacją zdjęć/ nagrań online.
3. Unikanie podpisywania zdjęć/nagrań informacjami identyfikującymi dziecko z imienia i nazwiska. Jeśli konieczne jest podpisanie dziecka
używamy tylko imienia.
4. Rezygnację z ujawniania jakichkolwiek informacji wrażliwych o dziecku dotyczących m.in. stanu zdrowia, sytuacji materialnej, sytuacji
prawnej i powiązanych z wizerunkiem dziecka (np. w przypadku zbiórek indywidualnych organizowanych przez naszą instytucję).
5. Zmniejszenie ryzyka kopiowania i niestosownego wykorzystania zdjęć/nagrań dzieci poprzez przyjęcie zasad:
• wszystkie dzieci znajdujące się na zdjęciu/nagraniu muszą być ubrane, a sytuacja zdjęcia/nagrania nie jest dla dziecka poniżająca,
ośmieszająca ani nie ukazuje go w negatywnym kontekście,
• zdjęcia/nagrania dzieci powinny się koncentrować na czynnościach wykonywanych przez dzieci i w miarę możliwości przedstawiać dzieci w
grupie, a nie pojedyncze osoby.
6. Rezygnację z publikacji zdjęć dzieci, nad którymi nie sprawujemy już opieki, jeśli one lub ich rodzice/opiekunowie prawni nie wyrazili zgody
na wykorzystanie zdjęć po zakończeniu współpracy z instytucją.
7. Przyjęcie zasady, że wszystkie podejrzenia i problemy dotyczące niewłaściwego rozpowszechniania wizerunków dzieci należy rejestrować i
zgłaszać kierownictwu instytucji, podobnie jak inne niepokojące sygnały dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.
Rejestrowanie wizerunków dzieci do użytku Centrum Wspinaczkowego Primaroca
W sytuacjach, w których nasza organizacja rejestruje wizerunki dzieci do własnego użytku, deklarujemy, że:
1. Dzieci i rodzice/opiekunowie prawni zawsze będą poinformowani o tym, że dane wydarzenie będzie rejestrowane.
2. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na rejestrację wydarzenia zostanie przyjęta przez nas na piśmie.
3. Jeśli rejestracja wydarzenia zostanie zlecona osobie zewnętrznej (wynajętemu fotografowi lub kamerzyście) zadbamy o bezpieczeństwo
dzieci poprzez:
• zobowiązanie osoby/firmy rejestrującej wydarzenie do przestrzegania niniejszych wytycznych,
• zobowiązanie osoby/firmy rejestrującej wydarzenie do noszenia identyfikatora w czasie trwania wydarzenia,
• niedopuszczenie do sytuacji, w której osoba/firma rejestrująca będzie przebywała z dziećmi bez nadzoru personelu instytucji,
• poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych oraz dzieci, że osoba/firma rejestrująca wydarzenie będzie obecna podczas wydarzenia i
upewnienie się, że rodzice/opiekunowie prawni udzielili pisemnej zgody na rejestrowanie wizerunku ich dzieci.
Jeśli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna, zgoda rodziców/opiekunów
prawnych dziecka nie jest wymagana.
Rejestrowanie wizerunków dzieci do prywatnego użytku
W sytuacjach, w których rodzice/opiekunowie lub uczestnicy organizowanych przez nas wydarzeń rejestrują wizerunki dzieci do prywatnego
użytku, informujemy na początku każdego z tych wydarzeń o tym, że:
1. Wykorzystanie, przetwarzanie i publikowanie zdjęć/nagrań zawierających wizerunki dzieci i osób dorosłych wymaga udzielenia zgody przez
te osoby, w przypadku dzieci – przez ich rodziców/opiekunów prawnych.
2. Zdjęcia lub nagrania zawierające wizerunki dzieci nie powinny być udostępniane w mediach społecznościowych ani na serwisach otwartych,
chyba że rodzice/opiekunowie prawni tych dzieci wyrażą na to zgodę.
3. Przed publikacją zdjęcia/nagrania online zawsze warto sprawdzić ustawienia prywatności, aby upewnić się, kto będzie mógł uzyskać dostęp
do wizerunku dziecka.
Rejestrowanie wizerunku dzieci przez osoby trzecie i media
1. Jeśli przedstawiciele mediów lub dowolna inna osoba będą chcieli zarejestrować organizowane przez nas wydarzenie i opublikować zebrany
materiał, muszą zgłosić taką prośbę wcześniej i uzyskać zgodę kierownictwa. W takiej sytuacji upewnimy się, że rodzice/opiekunowie prawni
udzielili pisemnej zgody na rejestrowanie wizerunku ich dzieci. Oczekujemy informacji o:
• imieniu, nazwisku i adresie osoby lub redakcji występującej o zgodę,
• uzasadnieniu potrzeby rejestrowania wydarzenia oraz informacji, w jaki sposób i w jakim kontekście zostanie wykorzystany zebrany materiał,
• podpisanej deklaracji o zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
2. Personelowi instytucji nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów i osobom nieupoważnionym utrwalania wizerunku dziecka
znajdującego się pod naszą opieką bez pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego dziecka oraz bez zgody kierownictwa.
3. Personel instytucji nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi, nie przekazuje mediom kontaktu do rodziców/opiekunów prawnych dzieci
i nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego rodzica/opiekuna prawnego. Zakaz ten dotyczy także
sytuacji, gdy członek personelu jest przekonany, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana. W szczególnych i uzasadnionych
przypadkach kierownictwo instytucji może podjąć decyzję o skontaktowaniu się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka w celu ustalenia
procedury wyrażenia przez nich zgody na kontakt z mediami.
4. W celu realizacji materiału medialnego zarząd może podjąć decyzję o udostępnieniu wybranych pomieszczeń w siedzibie instytucji dla
potrzeb nagrania. Kierownictwo, podejmując taką decyzję, poleca przygotowanie pomieszczenia w taki sposób, aby uniemożliwić rejestrowanie
przebywających na terenie instytucji dzieci.
Zasady w przypadku niewyrażenia zgody na rejestrowanie wizerunku dziecka
Jeśli dzieci, rodzice/opiekunowie prawni nie wyrazili zgody na utrwalenie wizerunku dziecka, będziemy respektować ich decyzję. Z
wyprzedzeniem ustalimy z rodzicami/opiekunami prawnymi i dziećmi, w jaki sposób osoba rejestrująca wydarzenie będzie mogła zidentyfikować
dziecko, aby nie utrwalać jego wizerunku na zdjęciach indywidualnych i grupowych. Rozwiązanie, jakie przyjmiemy, nie będzie wykluczające dla
dziecka, którego wizerunek nie powinien być rejestrowany.
Przechowywanie zdjęć i nagrań
Przechowujemy materiały zawierające wizerunek dzieci w sposób zgodny z prawem i bezpieczny dla dzieci:
1. Nośniki analogowe zawierające zdjęcia i nagrania są przechowywane w zamkniętej na klucz szafce, a nośniki elektroniczne zawierające
zdjęcia i nagrania są przechowywane w folderze chronionym z dostępem ograniczonym do osób uprawnionych przez instytucję. Nośniki będą
przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa o archiwizacji i/lub okres ustalony przez instytucję w polityce ochrony danych
osobowych.
2. Jedynym sprzętem, którego używamy jako organizacja, są urządzenia rejestrujące należące do instytucji lub wykorzystywane na zasadach
zatwierdzonych przez kierownictwo.
Załącznik nr 4
Zasady bezpiecznego korzystania z internetu i mediów elektronicznych
Zasady bezpiecznego korzystania z internetu i mediów elektronicznych w Centrum Wspinaczkowym Primaroca
1. Infrastruktura sieciowa w siedzibie instytucji bądź na terenie placówki, w której instytucja prowadzi działania umożliwia dostęp do internetu,
zarówno personelowi, jak i dzieciom, w czasie zajęć i poza nimi.
2. Sieć jest monitorowana, tak, aby możliwe było zidentyfikowanie sprawców ewentualnych nadużyć.
3. Rozwiązania organizacyjne na poziomie instytucji bazują na aktualnych standardach bezpieczeństwa.
4. Wyznaczona jest osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo sieci w instytucji. Do obowiązków tej osoby należą:
a. Zabezpieczenie sieci internetowej w siedzibie instytucji bądź na terenie placówki, w której instytucja prowadzi działania przed
niebezpiecznymi treściami poprzez instalację i aktualizację odpowiedniego, nowoczesnego oprogramowania.
b. Aktualizowanie oprogramowania w miarę potrzeb, przynajmniej raz w miesiącu.
c. Przynajmniej raz w miesiącu sprawdzanie, czy na komputerach ze swobodnym dostępem podłączonych do internetu nie znajdują się
niebezpieczne treści. W przypadku znalezienia niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik stara się ustalić, kto korzystał z komputera w
czasie ich wprowadzenia. Informację o dziecku, które korzystało z komputera w czasie wprowadzenia niebezpiecznych treści, wyznaczony
pracownik przekazuje kierownictwu instytucji, a to następnie organizuje spotkanie z opiekunami dziecka, aby przekazać informacje o zdarzeniu
oraz o potrzebie/możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, w tym u innych organizacji lub służb oraz o sposobach reakcji na
zdarzenie.
5. Istnieje regulamin korzystania z internetu przez dzieci oraz procedura określająca działania, które należy podjąć w sytuacji znalezienia
niebezpiecznych treści na komputerze.
6. W przypadku dostępu realizowanego pod nadzorem pracownika instytucji, ma on obowiązek informowania dzieci o zasadach bezpiecznego
korzystania z internetu. Pracownik instytucji czuwa także nad bezpieczeństwem korzystania z internetu przez dzieci podczas zajęć.
7. W miarę możliwości osoba odpowiedzialna za internet przeprowadza z dziećmi cykliczne warsztaty dotyczące bezpiecznego korzystania z
internetu.
8. Instytucja zapewnia stały dostęp do materiałów edukacyjnych, dotyczących bezpiecznego korzystania z internetu, przy komputerach, z
których możliwy jest swobodny dostęp do sieci.