Kurs podstawowy

na drogach ubezpieczonych

Zasady uczestnictwa: Przygotowuje do samodzielnego wspinania na wędkę i z dolną asekuracją po drogach wyposażonych w punkty asekuracyjne (obitych) w terenie naturalnym. Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).

Forma zajęć: zajęcia praktyczne w skałkach przeplatane teorią.

Czas trwania: 3 dni.

Ilość szkolonych: na jednego instruktora do czterech osób.

Prowadzący: instruktor PZA Robert Wykręt

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora oraz kierownika kursu (jeśli kurs był organizowany przez klub lub szkołę wspinaczkową). Organizator ma obowiązek wręczyć każdemu uczestnikowi program kursu, w celu umożliwienia klientowi kontrolowania jakości świadczonej usługi.

Cena: 1000 zł

Treść zajęć
 • Zagrożenia terenu skalnego; zasady bezpieczeństwa.
Podstawowe informacje o sprzęcie (najważniejsze parametry, oznaczenia atestów, zastosowanie):
 • liny i repsznury
 • uprzęże biodrowe
 • karabinki (najważniejsze używane we wspinaczce sportowej typy)
 • ekspresy – taśmy
 • przyrządy asekuracyjne: dowolny rodzaj kubka lub płytka; opcjonalnie grigri
 • stałe punkty asekuracyjne (przeloty, stanowiska)
 • buty
 • akcesoria: magnezja, woreczek
Zasady asekuracji
 • zapięcie uprzęży, przywiązanie do liny
 • asekuracja na wędkę: wykorzystanie gotowego stanowiska, założenie własnego; obsługa kubka (dowolny rodzaj) lub płytki oraz półwyblinki z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri; postawa asekurującego
 • asekuracja dolna (technika wpinek, prowadzenie liny, podawanie liny do wpinki i wychwytywanie odpadnięć); postawa asekurującego; zalecane ćwiczenia asekuracji na zrzutni;
 • zablokowanie liny w przyrządzie węzłem flagowym;
 • przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.
 • opcjonalnie: wspinaczka drogą dwuwyciągową – zagadnienia asekuracji, zmiana na prowadzeniu.
Zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach

podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego.

Węzły i ich zastosowanie

ósemka, kluczka, taśmowy (równoległy), półwyblinka, wyblinka, flagowy, jeden z węzłów zaciskowych (do wyboru), podwójny zderzakowy. Zwijanie i przenoszenie liny.

Nauczanie techniki wspinania
 • wykorzystanie chwytów i stopni;
 • ustawienia ciała: pozycja frontalna i boczna;
 • wspinaczka statyczna i dynamiczna;
 • zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania.
Podstawy technik linowych
 • zjazdy na linie w wysokim przyrządzie
 • gotowe stanowiska zjazdowe; zjazd z pośrednim stanowiskiem.
Skale trudności używane w skałkach.
Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia.

Cena za szkolenie: 1000zł

Zarezerwuj

Robert Wykręt

robert@primaroca.com.pl

+48 504 104 971

Kurs wspinaczki skalnej

na własnej asekuracji

Jest przeznaczony dla absolwentów:
– kursu „wspinaczki po drogach ubezpieczonych” oraz kursantów potrzebujących przypomnienia wiedzy nabytej w przeszłości.
Jest on kontynuacją programową wyżej wymienionych kursów. Uzupełnia wyszkolenie do poziomu pełnego kursu wspinaczki skalnej. Przygotowuje do samodzielnego wspinania w rejonach skałkowych niemających charakteru wysokogórskiego, na drogach bez stałej asekuracji. Ukończenie kursu i zdanie egzaminu uprawnia do otrzymania karty wspinacza. Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).

Forma zajęć: zajęcia praktyczne w skałkach przeplatane teorią. Zajęcia teoretyczne nie muszą mieć charakteru wykładów wygłaszanych w sali, lecz mogą być realizowane w inny sposób, np. w terenie w trakcie przerwy w ćwiczeniach praktycznych.

Czas trwania: 3 dni.

Ilość szkolonych: na jednego instruktora do czterech osób.

Prowadzący: instruktor PZA – Robert Wykręt.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora oraz kierownika kursu (jeśli kurs był organizowany przez klub lub szkołę wspinaczkową). Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności w zakresie techniki asekuracji i pozostałych technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywanie z dolną asekuracją dróg skalnych o trudnościach co najmniej IV UIAA Organizator ma obowiązek wręczyć każdemu uczestnikowi program kursu, w celu umożliwienia klientowi kontrolowania jakości świadczonej usługi.

Cena: 1100 zł

PROGRAM KURSU

Rozwiń by poznać szczegóły

Tematy wykładów
 • Sprzęt niezbędny do samodzielnego instalowania punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.).
 • Teoria asekuracji.
 • Formacje skalne (zakres podstawowy).
 • Niebezpieczeństwa wspinania.
 • Pierwsza pomoc (zakres podstawowy).
 • Style wspinania, przewodniki i rejony wspinaczkowe.
 • Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.
 • Historia wspinania (opcjonalnie).
Treści zajęć praktycznych

Muszą zostać wyuczone następujące umiejętności:

 • praktyczna znajomość węzłów: prusik, bloker, stoper taśmowy;
 • dobieranie sprzętu do konkretnej drogi i poprawne noszenie go;
 • samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.);
 • wykorzystanie punktów naturalnych;
 • łączenie punktów asekuracyjnych;
 • budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich;
 • wspinaczka drogą dwuwyciągową – zagadnienia asekuracji, zmiana na prowadzeniu;
 • obsługa 2 przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania; przyrządy: kubek (dowolny rodzaj) lub płytka oraz półwyblinka z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri;
 • właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych;
 • prawidłowe prowadzenie liny jednożyłowej; opcjonalnie dodatkowo dwużyłowej;
 • zakładanie stanowisk zjazdowych; – zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją;
 • rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych w trakcie zjazdu;
 • pokonywanie różnych formacji skalnych z zastosowaniem odpowiednich technik wspinaczkowych;
 • wychodzenie po linie (prusikowanie);
 • opuszczenie partnera przy zablokowanym przyrządzie 2-funkcyjnym;
 • opcjonalnie: uwalnianie się na stanowisku od ciężaru wiszącego partnera;
 • opcjonalnie: łączenie lin pod obciążeniem i przepuszczanie węzła przez karabinek (najprostszą

Cena za szkolenie: 1100zł

Zarezerwuj

Robert Wykręt

robert@primaroca.com.pl

+48 504 104 971

Pełny kurs

wspinaczki skalnej

Cel kursu: Kurs przygotowuje do samodzielnego wspinania w rejonach skałkowych niemających charakteru górskiego. Daje również podstawy do korzystania ze sztucznych obiektów wspinaczkowych. Ukończenie i zaliczenie kursu uprawnia do uczestnictwa w kursie taternickim.

Zasady uczestnictwa: Ukończone 18 lat, osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez obojga rodziców (prawnych opiekunów).

Forma zajęć: Kurs prowadzony jest w formie zajęć praktycznych w skałach przeplatanych teorią. Zajęcia praktyczne oprócz wspinania w skałach mogą być realizowane na sztucznych ściankach wspinaczkowych lub innych obiektach do tego celu przygotowanych (np.: bunkry, murki, drzewa itp.). Zajęcia teoretyczne są uzupełnieniem części praktycznej, nie muszą mieć charakteru wykładów wygłaszanych w sali, mogą być prowadzone w inny sposób, np. w terenie w trakcie przerwy w ćwiczeniach praktycznych.

Czas trwania: Kurs trwa 6 dni, z czego 5 dni musi odbyć się w terenie.

Nasza Szkoła organizuje ten kurs w dwóch turach weekendowych, pierwsza część piątek-niedziela Jura krakowsko-częstochowska, druga część piątek-niedziela Sokoliki

Liczba szkolonych: Do czterech kursantów na jednego instruktora.

Prowadzący: Instruktor PZA – Robert Wykręt

Ukończenie kursu: Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora szkolącego (oraz kierownika kursu jeśli kurs był organizowany przez klub lub szkołę wspinaczkową). Organizator ma obowiązek wręczyć każdemu uczestnikowi program kursu, w celu umożliwienia kursantowi kontrolowania jakości świadczonej usługi. Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności w zakresie techniki asekuracji i pozostałych technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywanie z dolną asekuracją dróg skalnych o trudnościach co najmniej IV w skali UIAA.

Cena: 1900 zł

PROGRAM KURSU

Rozwiń by poznać szczegóły

Treści zajęć teoretycznych
 • Omówienie podstawowego sprzętu wspinaczkowego.
 • Teoria asekuracji (bouldering – asysta, wspinaczka na wędkę, z dolną asekuracją).
 • Zjazdy na linie, wychodzenie po linie.
 • Podstawowe formacje skalne.
 • Niebezpieczeństwa wspinania ze szczególnym uwzględnieniem wspinania skałkowego.
 • Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Formy uprawiania wspinaczki, style wspinania, skale trudności, przewodniki i rejony wspinaczkowe.
 • Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia PZA, dostęp do skał (Nasze Skały, i inne organizacje).
 • Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.
 • Historia wspinania (opcjonalnie).
Treści zajęć praktycznych
 • wiązanie się liną z zastosowaniem uprzęży (podwójną ósemką)
 • praktyczna znajomość węzłów: kluczka, ósemka, taśmowy (równoległy), półwyblinka, wyblinka, flagowy, bloker, prusik, węzeł francuski, (opcjonalnie skrajny tatrzański, podwójny zderzakowy)
 • zwijanie i przenoszenie liny
 • dobór sprzętu do konkretnej drogi, poprawne noszenie sprzętu
 • samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.)
 • wykorzystanie punktów naturalnych
 • właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych, łączenie punktów asekuracyjnych
 • prawidłowe prowadzenie lin jedno i dwutorowo (opcjonalnie), używanie liny pojedynczej oraz lin połówkowych (opcjonalnie)
 • budowanie stanowisk do wędki z wykorzystaniem punktów naturalnych, spitów/ringów, wykorzystanie stanowisk górnych do wędkowania (podwieszanie liny w łańcuchu stanowiskowym);
 • budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich
 • obsługa przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania (przyrządy typu kubek – dowolny rodzaj)
 • obsługa przyrządów wielofunkcyjnych (np. typu ATC Guide, Reverso, Pivot itp.) na górnym stanowisku ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego odblokowywania go pod obciążeniem
 • wykorzystanie półwyblinki z karabinkiem HMS do asekuracji (wybieranie, hamowanie, blokowanie)
 • obsługa przyrządu typu półautomat: Click Up, Smart, Gri Gri, Eddy itp. -asekuracja (wybieranie, hamowanie, blokowanie)
 • przewiązywanie liny przez ring zjazdowy/stanowisko zjazdowe; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania
 • zakładanie stanowisk zjazdowych, przygotowanie liny i sprzętu do zjazdu
 • zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją, zjazd ze stanowiskiem pośrednim
 • rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych podczas zjazdu (np. przejście ze zjazdu do podchodzenia po linie)
 • wychodzenie po linie (prusikowanie)
 • opuszczanie partnera na linie z górnego stanowiska
 • podstawy rozgrzewki przed wspinaniem
 • zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i technikami ich pokonywania (wykorzystanie chwytów i stopni, ustawienia ciała – pozycja frontalna i boczna)
 • zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; asysta (spotowanie)
 • praktyczna umiejętność wykorzystywania przewodników wspinaczkowych (odnajdywanie skały i drogi wspinaczkowej) korzystanie z aplikacji internetowych (opcjonalnie)

Cena za szkolenie: 1900zł

Zarezerwuj

Robert Wykręt

robert@primaroca.com.pl

+48 504 104 971