Kursy i szkolenia

Kurs podstawowy – „na drogach ubezpieczonych”

Zasady uczestnictwa: Przygotowuje do samodzielnego wspinania na wędkę i z dolną asekuracją po drogach wyposażonych w punkty asekuracyjne (obitych) w terenie naturalnym. Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).

Forma zajęć: zajęcia praktyczne w skałkach przeplatane teorią.

Czas trwania: 3 dni.

Ilość szkolonych: na jednego instruktora do czterech osób.

Prowadzący: instruktor PZA Robert Wykręt

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora oraz kierownika kursu (jeśli kurs był organizowany przez klub lub szkołę wspinaczkową). Organizator ma obowiązek wręczyć każdemu uczestnikowi program kursu, w celu umożliwienia klientowi kontrolowania jakości świadczonej usługi.

Treść zajęć:
 • Zagrożenia terenu skalnego; zasady bezpieczeństwa.
 • Podstawowe informacje o sprzęcie (najważniejsze parametry, oznaczenia atestów, zastosowanie):
  • liny i repsznury
  • uprzęże biodrowe
  • karabinki (najważniejsze używane we wspinaczce sportowej typy)
  • ekspresy – taśmy
  • przyrządy asekuracyjne: dowolny rodzaj kubka lub płytka; opcjonalnie grigri
  • stałe punkty asekuracyjne (przeloty, stanowiska)
  • buty
  • akcesoria: magnezja, woreczek
 • Zasady asekuracji:
  • zapięcie uprzęży, przywiązanie do liny
  • asekuracja na wędkę: wykorzystanie gotowego stanowiska, założenie własnego; obsługa kubka (dowolny rodzaj) lub płytki oraz półwyblinki z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri; postawa asekurującego
  • asekuracja dolna (technika wpinek, prowadzenie liny, podawanie liny do wpinki i wychwytywanie odpadnięć); postawa asekurującego; zalecane ćwiczenia asekuracji na zrzutni;
  • zablokowanie liny w przyrządzie węzłem flagowym;
  • przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.
  • opcjonalnie: wspinaczka drogą dwuwyciągową – zagadnienia asekuracji, zmiana na prowadzeniu.
 • Zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego.
 • Węzły i ich zastosowanie: ósemka, kluczka, taśmowy (równoległy), półwyblinka, wyblinka, flagowy, jeden z węzłów zaciskowych (do wyboru), podwójny zderzakowy. Zwijanie i przenoszenie liny.
 • Nauczanie techniki wspinania:
  • wykorzystanie chwytów i stopni;
  • ustawienia ciała: pozycja frontalna i boczna;
  • wspinaczka statyczna i dynamiczna;
  • zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania.
 • Podstawy technik linowych:
  • zjazdy na linie w wysokim przyrządzie
  • gotowe stanowiska zjazdowe; zjazd z pośrednim stanowiskiem.
 • Skale trudności używane w skałkach.
 • Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia.

Cena za szkolenie: 900zł

sciana_2013_12_04a

kursy_drogi_ubezp

Pełny kurs wspinaczki skalnej

Cel kursu: Kurs przygotowuje do samodzielnego wspinania w rejonach skałkowych niemających charakteru górskiego. Daje również podstawy do korzystania ze sztucznych obiektów wspinaczkowych. Ukończenie i zaliczenie kursu uprawnia do uczestnictwa w kursie taternickim.

Zasady uczestnictwa: Ukończone 18 lat, osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez obojga rodziców (prawnych opiekunów).

Forma zajęć: Kurs prowadzony jest w formie zajęć praktycznych w skałach przeplatanych teorią. Zajęcia praktyczne oprócz wspinania w skałach mogą być realizowane na sztucznych ściankach wspinaczkowych lub innych obiektach do tego celu przygotowanych (np.: bunkry, murki, drzewa itp.). Zajęcia teoretyczne są uzupełnieniem części praktycznej, nie muszą mieć charakteru wykładów wygłaszanych w sali, mogą być prowadzone w inny sposób, np. w terenie w trakcie przerwy w ćwiczeniach praktycznych.

Czas trwania: Kurs trwa 6 dni, z czego 5 dni musi odbyć się w terenie.

Nasza Szkoła organizuje ten kurs w dwóch turach weekendowych, pierwsza część piątek-niedziela Jura krakowsko-częstochowska, druga część piątek-niedziela Sokoliki

Liczba szkolonych: Do czterech kursantów na jednego instruktora.

Prowadzący: Instruktor PZA – Robert Wykręt

Ukończenie kursu: Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora szkolącego (oraz kierownika kursu jeśli kurs był organizowany przez klub lub szkołę wspinaczkową). Organizator ma obowiązek wręczyć każdemu uczestnikowi program kursu, w celu umożliwienia kursantowi kontrolowania jakości świadczonej usługi. Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności w zakresie techniki asekuracji i pozostałych technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywanie z dolną asekuracją dróg skalnych o trudnościach co najmniej IV w skali UIAA.

Treści zajęć teoretycznych:
 • Omówienie podstawowego sprzętu wspinaczkowego.
 • Teoria asekuracji (bouldering – asysta, wspinaczka na wędkę, z dolną asekuracją).
 • Zjazdy na linie, wychodzenie po linie.
 • Podstawowe formacje skalne.
 • Niebezpieczeństwa wspinania ze szczególnym uwzględnieniem wspinania skałkowego.
 • Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Formy uprawiania wspinaczki, style wspinania, skale trudności, przewodniki i rejony wspinaczkowe.
 • Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia PZA, dostęp do skał (Nasze Skały, i inne organizacje).
 • Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.
 • Historia wspinania (opcjonalnie).
Treści zajęć praktycznych:
 • wiązanie się liną z zastosowaniem uprzęży (podwójną ósemką)
 • praktyczna znajomość węzłów: kluczka, ósemka, taśmowy (równoległy), półwyblinka, wyblinka, flagowy, bloker, prusik, węzeł francuski, (opcjonalnie skrajny tatrzański, podwójny zderzakowy)
 • zwijanie i przenoszenie liny
 • dobór sprzętu do konkretnej drogi, poprawne noszenie sprzętu
 • samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.)
 • wykorzystanie punktów naturalnych
 • właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych, łączenie punktów asekuracyjnych
 • prawidłowe prowadzenie lin jedno i dwutorowo (opcjonalnie), używanie liny pojedynczej oraz lin połówkowych (opcjonalnie)
 • budowanie stanowisk do wędki z wykorzystaniem punktów naturalnych, spitów/ringów, wykorzystanie stanowisk górnych do wędkowania (podwieszanie liny w łańcuchu stanowiskowym);
 • budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich
 • obsługa przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania (przyrządy typu kubek – dowolny rodzaj)
 • obsługa przyrządów wielofunkcyjnych (np. typu ATC Guide, Reverso, Pivot itp.) na górnym stanowisku ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego odblokowywania go pod obciążeniem
 • wykorzystanie półwyblinki z karabinkiem HMS do asekuracji (wybieranie, hamowanie, blokowanie)
 • obsługa przyrządu typu półautomat: Click Up, Smart, Gri Gri, Eddy itp. -asekuracja (wybieranie, hamowanie, blokowanie)
 • przewiązywanie liny przez ring zjazdowy/stanowisko zjazdowe; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania
 • zakładanie stanowisk zjazdowych, przygotowanie liny i sprzętu do zjazdu
 • zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją, zjazd ze stanowiskiem pośrednim
 • rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych podczas zjazdu (np. przejście ze zjazdu do podchodzenia po linie)
 • wychodzenie po linie (prusikowanie)
 • opuszczanie partnera na linie z górnego stanowiska
 • podstawy rozgrzewki przed wspinaniem
 • zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i technikami ich pokonywania (wykorzystanie chwytów i stopni, ustawienia ciała – pozycja frontalna i boczna)
 • zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; asysta (spotowanie)
 • praktyczna umiejętność wykorzystywania przewodników wspinaczkowych (odnajdywanie skały i drogi wspinaczkowej) korzystanie z aplikacji internetowych (opcjonalnie)

Cena za szkolenie: 1400 zł

Kurs wspinaczki skalnej na własnej asekuracji

Jest przeznaczony dla absolwentów:
– kursu „wspinaczki po drogach ubezpieczonych” oraz kursantów potrzebujących przypomnienia wiedzy nabytej w przeszłości.
Jest on kontynuacją programową wyżej wymienionych kursów. Uzupełnia wyszkolenie do poziomu pełnego kursu wspinaczki skalnej. Przygotowuje do samodzielnego wspinania w rejonach skałkowych niemających charakteru wysokogórskiego, na drogach bez stałej asekuracji. Ukończenie kursu i zdanie egzaminu uprawnia do otrzymania karty wspinacza. Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).

Forma zajęć: zajęcia praktyczne w skałkach przeplatane teorią. Zajęcia teoretyczne nie muszą mieć charakteru wykładów wygłaszanych w sali, lecz mogą być realizowane w inny sposób, np. w terenie w trakcie przerwy w ćwiczeniach praktycznych.

Czas trwania: 3 dni.

Ilość szkolonych: na jednego instruktora do czterech osób.

Prowadzący: instruktor PZA – Robert Wykręt.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora oraz kierownika kursu (jeśli kurs był organizowany przez klub lub szkołę wspinaczkową). Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności w zakresie techniki asekuracji i pozostałych technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywanie z dolną asekuracją dróg skalnych o trudnościach co najmniej IV UIAA Organizator ma obowiązek wręczyć każdemu uczestnikowi program kursu, w celu umożliwienia klientowi kontrolowania jakości świadczonej usługi.

Treść zajęć

Tematy wykładów

 • Sprzęt niezbędny do samodzielnego instalowania punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.).
 • Teoria asekuracji.
 • Formacje skalne (zakres podstawowy).
 • Niebezpieczeństwa wspinania.
 • Pierwsza pomoc (zakres podstawowy).
 • Style wspinania, przewodniki i rejony wspinaczkowe.
 • Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.
 • Historia wspinania (opcjonalnie).
Zajęcia praktyczne

Muszą zostać wyuczone następujące umiejętności:

 • praktyczna znajomość węzłów: prusik, bloker, stoper taśmowy;
 • dobieranie sprzętu do konkretnej drogi i poprawne noszenie go;
 • samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.);
 • wykorzystanie punktów naturalnych;
 • łączenie punktów asekuracyjnych;
 • budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich;
 • wspinaczka drogą dwuwyciągową – zagadnienia asekuracji, zmiana na prowadzeniu;
 • obsługa 2 przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania; przyrządy: kubek (dowolny rodzaj) lub płytka oraz półwyblinka z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri;
 • właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych;
 • prawidłowe prowadzenie liny jednożyłowej; opcjonalnie dodatkowo dwużyłowej;
 • zakładanie stanowisk zjazdowych; – zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją;
 • rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych w trakcie zjazdu;
 • pokonywanie różnych formacji skalnych z zastosowaniem odpowiednich technik wspinaczkowych;
 • wychodzenie po linie (prusikowanie);
 • opuszczenie partnera przy zablokowanym przyrządzie 2-funkcyjnym;
 • opcjonalnie: uwalnianie się na stanowisku od ciężaru wiszącego partnera;
 • opcjonalnie: łączenie lin pod obciążeniem i przepuszczanie węzła przez karabinek (najprostszą metodą).

Cena za szkolenie: 800 zł

kursy_drogi_ubezp

kursy_sztuczna_sciana

Kurs wspinania na sztucznej ścianie

Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących, które chciałyby nabyć umiejętności w zakresie wspinaczki na sztucznych ścianach oraz w sposób samodzielny i bezpieczny korzystać z tego typu obiektów w przyszłości.
Kurs przeznaczony jest również dla tych, którzy zetknęli się już kiedyś ze wspinaczką
w hali lub w skałkach i pragną poszerzyć swój zakres umiejętności o nowe metody asekuracji i techniki wspinaczkowe.
Cena: 450 zł (16 godzin)

Program:

Głównym celem szkolenia jest nauka wspinaczki z dolną asekuracją przy uwzględnieniu specyfiki asekuracji i techniki wspinania na sztucznych obiektach.
Cel ten realizowany jest zgodnie z wytycznymi PZA (Polski Związek Alpinizmu) poprzez:

 • spotkanie wstępne
 • naukę techniki wspinania (ćwiczenia poprawiające umiejętność poruszania się po ścianie w pionie, zacięciach, kominach, przewieszkach);
 • naukę techniki asekuracji (umiejętność obsługiwania sprzętu asekuracyjnego, stosowania asekuracji na wędkę oraz asekuracji oddolnej polegającej na prowadzeniu liny od dołu i wpinaniu jej w kolejne pośrednie punkty asekuracyjne);
 • wykład teoretyczny ze sprzętu alpinistycznego, teorii asekuracji, stylów wspinania i skal trudności;
Kursy na operatora sztucznej ściany

Skierowane są do osób pracujących na ściankach wspinaczkowych jako operatorzy, do nauczycieli WF prowadzących zajęcia ze wspinaczki oraz osób obsługujących sztuczne ściany wspinaczkowe na festynach, imprezach integracyjnych oraz innych eventach. Osoby asekurujące lub uczące asekuracji zatrudnione na takich obiektach powinny posiadać odpowiednie przeszkolenie.
Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego wydajemy zaświadczenie o ukończeniu kursu na operatora sztucznej ściany wspinaczkowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz.U. 2012 nr 0 poz. 186 ze zm.

Proponujemy dwa rodzaje kursów na operatora sztucznej ściany wspinaczkowej:

  • Operator sztucznej ściany - asekuracja górna (1 dzień) - Prowadzący zajęcia ze wspinaczki w szkołach, na festynach, imprezach integracyjnych i innych eventach, nie potrzebują posiadać zaawansowanych umiejętności związanych z dolną asekuracją. W większości przypadków ich praca ogranicza się do asekuracji na tzw. "wędkę", ewentualnie do nauki podstawowych technik wspinania. W takim przypadku zupełnie wystarczający jest jednodniowy kurs na operatora sztucznej ściany.
   Warunki uczestnictwa: Ukończone 18 lat lub za zgodą rodziców po ukończeniu 16 roku życia.
   Kurs 1 dniowy 350 zł przy grupie 3-6 os.
Program:
   • Wspinaczka na obiektach sztucznych oraz sposoby jej uprawiania i organizowania;
   • Sztuczne ściany wspinaczkowe - budowa i rodzaje;
   • Przepisy związane z budową, instalacją oraz eksploatacją sztucznych ścian;
   • Regulamin ściany oraz rozpoznawanie wspinaczy i zachowań stwarzających zagrożenie wypadkiem. Zasady prewencyjnego interweniowania w takich sytuacjach;
   • Obsługa techniczna ściany, a także uprawnienia operatora ściany wspinaczkowej i jego obowiązki;
   • Sprzęt wspinaczkowy (liny, taśmy, uprzęże, karabinki, przyrządy asekuracyjne, kaski, buty wspinaczkowe oraz akcesoria) i wszystko co z nim związane (budowa, parametry wytrzymałościowe, zasady użytkowania i konserwacji);
   • Wyposażenie sztucznych ścian;
   • Wspinaczka z górną asekuracją i zastosowanie różnych przyrządów asekuracyjnych;
   • Buldering i spotowanie;
   • Organizacja i formy zajęć na sztucznych ścianach;
   • Zasady wiązania węzłów oraz praktyczna nauka wiązania: stopera, pojedynczej ósemki oraz powrotnej ósemki;
   • Podstawy techniki wspinania.
  • Operator sztucznej ściany - asekuracja dolna (2 dni) - Osoby pracujące na ściankach wspinaczkowych, poza nauką wspinaczki na wędkę i dbaniem o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, odpowiadają również za serwisowanie ściany. Wymaga to z jednej strony umiejętności wspinaczki z dolną asekuracją w celu szybkiego i bezpiecznego dostępu w różne miejsca na ścianie, a z drugiej pojęcia w jaki sposób dokręcać lub wymieniać w razie potrzeby chwyty wspinaczkowe lub ekspresy. Dla takich osób przygotowaliśmy ofertę dwudniowego kursu na operatora sztucznej ściany.
   Warunki uczestnictwa: Ukończone 18 lat lub za zgodą rodziców po ukończeniu 16 roku życia.
   Podstawowe umiejętności wspinaczkowe (istnieje możliwość skorzystania z zajęć przygotowujących do uczestnictwa w kursie).
   Kurs 2 dniowy 550 zł przy grupie 3-6 os.
Program:
   • Wspinaczka na obiektach sztucznych oraz sposoby jej uprawiania i organizowania;
   • Sztuczne ściany wspinaczkowe - budowa i rodzaje;
   • Przepisy związane z budową, instalacją oraz eksploatacją sztucznych ścian;
   • Regulamin ściany oraz rozpoznawanie wspinaczy i zachowań stwarzających zagrożenie wypadkiem. Zasady prewencyjnego interweniowania w takich sytuacjach;
   • Obsługa techniczna ściany, a także uprawnienia operatora ściany wspinaczkowej i jego obowiązki;
   • Sprzęt wspinaczkowy (liny, taśmy, uprzęże, karabinki, przyrządy asekuracyjne, kaski, buty wspinaczkowe oraz akcesoria) i wszystko co z nim związane (budowa, parametry wytrzymałościowe, zasady użytkowania i konserwacji);
   • Wyposażenie sztucznych ścian;
   • Wspinaczka z górną asekuracją i zastosowanie różnych przyrządów asekuracyjnych;
   • Wspinaczka z dolną asekuracją;
   • Buldering i spotowanie;
   • Podstawy alpinistycznych technik linowych używanych w pracach na wysokości - zjazd i wychodzenie po linie, pozycjonowanie na tymczasowych stanowiskach roboczych;
   • Zasady układania dróg wspinaczkowych oraz bulderów;
   • Organizacja i formy zajęć na sztucznych ścianach;
   • Zasady wiązania węzłów oraz praktyczna nauka wiązania: stopera, pojedynczej ósemki powrotnej ósemki, kluczki, równoległej ósemki, uszu króliczych oraz powrotnej ósemki;
   • Podstawy techniki wspinania.
sciana_2013_12_04